Stock­holm | Älv­sjö - Her­räng­en Lång­ängs­vä­gen 96

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma -

Hus an­no 1928 med 879 kvm fri­köpt tomt på lugnt och stil­la lä­ge mitt i Her­räng­ens vil­lai­dyll. Ex­te­ri­ö­ren är fan­tas­tisk och er­bju­der det mesta man kan öns­ka sig. Den sto­ra och pla­na träd­gårds­tom­ten med sin grö­na mat­ta och pool­om­rå­det på bak­si­dan bju­der in till ak­ti­vi­te­ter och av­kopp­ling för al­la åld­rar. Vil­ka för­ut­sätt­ning­ar för fa­milj, släkt och vän­ner att um­gås och ha ro­ligt till­sam­mans! In­te­ri­ö­ren är triv­sam och väl­pla­ne­rad i tre plan. Fi­na säll­skapsy­tor och tre bra sov­rum på det öv­re pla­net med möj­lig­het till fler i hu­set för den fa­milj som öns­kar. Dess­utom bra för­va­ring i hu­set med ett vid­byggt ga­rage och red­skaps­bo­dar som kom­ple­ment. Fi­ber och larm är in­stal­le­rat och berg­vär­me står för upp­värm­ning­en av hu­set!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.