Orim­lig för­tät­ning av Västertorp

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Bo­en­de på Stört­lopps­vä­gen

Jag läs­te i tid­ning­en Lil­je­hol­men /Älv­sjö num­mer 20 där ni skri­ver om att Västertorp kan kom­ma att för­tä­tas med 45 hy­res­rät­ter i slu­tet av Stört­lopps­vä­gen.

Ni skri­ver ”Tjäns­te­män­nen på stads­kon­to­ret tyc­ker att det här lå­ter top­pen…”. För oss som kanske skul­le få en hus­fa­sad 6-7 me­ter från vå­ra föns­ter och bal­kong­er känns det allt an­nat än top­pen.

Bygg­na­den är ”ing­et stort pro­jekt” skri­ver ni. Men den blir minst li­ka hög som bygg­na­den bred­vid, om in­te än­nu hög­re då den skul­le bli 4-5 vå­ning­ar hög.

”Västertorp ska väs­sas – ge­nom att för­tä­tas med fler hy­res­rät­ter”, skri­ver ni. För­tät­ning­en i det­ta fall, med 6-7 me­ter från tänkt bygg­nad till be­fint­lig bygg­nad på Stört­lopps­vä­gen 36-46 är ett ex­em­pel på ex­trem för­tät­ning. Så här tätt står in­te ens en del hus i in­ners­tan.

Bygg­na­den skul­le ta bort ett grön­om­rå­de som pas­se­ras av bo­en­de i om­rå­det, där folk går med hun­den, vi­lar i trä­dens skug­ga, tar en kaf­fe­pa­us och där vi ser fåg­lar, rå­djur och kat­ter strö­va för­bi. Ett grön­om­rå­de som kan pas­se­ras av al­la blir en stor bygg­nad med en smal in­ner­gård för någ­ra få att nytt­ja.

Västertorp är en för­ort med små­stads­käns­la och grön­om­rå­den som in­slag i cent­rum och runt om­kring. Des­sa pla­ner på byg­gan­de av hy­res­rät­ter hand­lar in­te om att ”väs­sa” en för­ort ut­an om att max­i­me­ra in­täk­ter för ett bygg­bo­lag som gi­vet­vis har som in­tres­se att byg­ga så myc­ket som möj­ligt på tom­ten. Bygg­bo­lag har ing­en käns­la för hur ett om­rå­de på­ver­kas då än­nu fler träd och gröns­ka för­svin­ner. Det är upp till oss Väs­ter­tor­pa­re att vär­na om Västertorp och pro­te­ste­ra mot orim­lig för­tät­ning i cent­rum.

Om det­ta för­slag på ex­trem för­tät­ning går ige­nom är jag oro­ad för vil­ka fler grön­om­rå­den här i Västertorp som kan be­byg­gas och hur det på­ver­kar oss som bor här.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

STÖRT­LOPPS­VÄ­GEN. ”Västertorp är en för­ort med små­stads­käns­la”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten. För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.