Di­a­lo­gcafé för se­ni­o­rer i Ax­els­berg

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej -

Den 13 ju­ni mel­lan 16.30 och 18.30 bju­der Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­nämnd in till ett di­a­lo­gcafé. Te­mat för da­gen är ”Må bra på äld­re dar”. Un­der da­gen be­hand­las sam­tal­säm­nen som kost och häl­sa och bo­en­de . Det blir ock­så tips och in­for­ma­tion om må-bra ak­ti­vi­te­ter för se­ni­o­rer i stads­de­len.

Till di­a­lo­gcafé­et kom­mer även lo­ka­la po­li­ti­ker från stads­dels­nämn­den för att sva­ra på frå­gor och ta emot syn­punk­ter.

Plats: Au­lan i Ax­els­bergs träff­punkt för se­ni­o­rer, in­gång från Ax­els­bergs torg 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.