Här blir det värst i tra­fi­ken i som­mar

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker Andre­as Jennische

Som­mar be­ty­der tra­fik­ar­be­ten. Mas­sor av tra­fik­ar­be­ten. Här är plat­ser­na i Stor­stock­holm där det blir som värst att kö­ra bil och åka kol­lek­tivt un­der ju­ni, ju­li och au­gusti. STOCK­HOLM C OCH STOCK­HOLM SÖD­RA

Sträc­kan mel­lan Stock­holm C och Stock­holm söd­ra kom­mer att stäng­as av för tra­fik­ar­be­ten un­der åt­ta vec­kor, mel­lan 25 ju­ni och 19 au­gusti. Om­rå­det när­mast spå­ren kom­mer att renoveras för gå­en­de och sä­ker­het­s­och bul­ler­skydd kom­mer att sät­tas upp längs he­la sträc­kan. Av­stäng­ning­en av ge­ting­mid­jan på­ver­kar fjärr- och re­gi­o­nal­tåg, ej pen­deln. SÖDERSTRÖMSBRON

Söderströmsbron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen ge­nom­går en upp­rust­ning mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs t-ba­nans grö­na lin­je är av­stängd mel­lan T-Cen­tra­len och Slus­sen un­der den pe­ri­o­den. STADS­GÅRDS­LE­DEN

Kör­fält tas bort för att ge mer plats åt cyklar.

Te­gel­vikss­ling­an vid Fo­to­gra­fis­kas öst­ra del bygg­star­tas i ju­ni och byg­get vän­tas på­gå till au­gusti 2019. Sträc­ken för­bi Fo­to­gra­fis­ka bygg star­tas nu och be­räk­nas va­ra klart till ok­to­ber 2018. Un­der bygg­ti­den kom­mer fem kör­fält att hål­las öpp­na dag­tid, tre väst­li­ga och två öst­li­ga. ESSINGELEDEN

Broun­der­håll på Grön­dals­bron, Fred­hälls­bron och Lind­ha­gens­bron. Be­lägg­nings­ar­be­ten på fle­ra plat­ser görs ock­så. Nat­te­tid kom­mer fler­tal kör­fält va­ra av­stäng­da. Dag­tid är samt­li­ga öpp­na. VÄRMDÖLEDEN

Ny tra­fik­plats byggs vid Kvarn­hol­men. En­bart två kör­fält och ett bus­skör­fält, i var­de­ra rikt­ning­ar, är öpp­na för­bi byg­get på Värmdöleden. Av­stäng­ning­ar­na är mel­lan Tra­fik­plats Lug­net och Tra­fik­plats Nac­ka. Bus­s­tra­fi­ken ska in­te på­ver­kas men för öv­ri­ga tra­fi­kan­ter kan det bli för­änd­ra­de kö­er, i rikt­ning mot Stock­holm på mor­go­nen och i rikt­ning mot Nac­ka på ef­ter­mid­da- gen. Has­tig­he­ten sänks till 70 kilo­me­ter i tim­men. GULL­MARS­PLAN/ SKÄRMARBRINK

Bå­da tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na

ska renoveras vil­ket kom­mer att på­ver­ka tra­fi­ken på grön lin­je re­jält. Tå­gen kör gle­sa­re med ett tåg var tju­gon­de mi­nut. Som re­se­när be­hö­ver du by­ta tåg vid bå­de Skärmarbrink och Gull­mars­plan mel­lan den 11 ju­ni och 19 au­gusti. Extrain­sat­ta di­rekt­bus­sar kom­mer att kö­ra mel­lan Skarpnäck/Kärr­torp och Gull­mars­plan un­der rus­nings­tra­fi­ken. Från Sö­derort mot Gull­mars­plan kloc­kan 07-09 och från Gull­mars­plan till Sö­derort kl. 16-18.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GATUARBETE. Som­ma­ren är hög­sä­song för ga­tu­ar­be­ten. Vi lis­tar ga­tor­na du helst vill und­vi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.