Där­för är plask­dam­mar­na i Sö­derort helt torr­lag­da

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Det spe­lar ing­en roll hur många vär­me­re­kord det blir i år. Plask­dam­mar­na i Sö­derort kom­mer in­te fyl­las med vat­ten för­rän ti­di­gast näs­ta vec­ka. Men i innerstan är det re­dan vat­ten­fest.

Det är re­kord­varmt och i Stock­holm har in­te en drop­pe regn träf­fat mar­ken på fle­ra vec­kor. Den gas­san­de so­len gör många barn bad­sug­na. Men den som sik­tar på ett dopp i en av Sö­derorts plask­dam­mar får ha tå­la­mod.

– Plask­dam­mar­na i Sö­derort bör­jar fyl­las med vat­ten från och med näs­ta vec­ka, sä­ger Ol­le Kvick, par­kin­gen­jör på Års­ta stads­dels­för­valt­ning.

I he­la innerstan öpp­na­des kra­nar­na re­dan för­ra vec­kan och en­ligt Ol­le Kvick har man för­sökt få till en ti­di­ga­re­lägg­ning av öpp­nan­det även i Sö­derort.

– Vi har fö­re­sla­git att få öpp­na ti­di­ga­re men det har in­te gått en­ligt vå­ra ent­re­pre­nö­rer. Var­för vet jag in­te rik­tigt, det är ba­ra nå­got jag har hört, sä­ger han.

Ro­land Lindgren, pro­jekt­le­da­re för plask­dam­mar­na i Års­ta-Enske­de-Van­tör, sä­ger att det in­te är så lätt som al­la tror att fyl­la en damm.

– För det förs­ta har vi nya tek­nik­hus på många av plat­ser­na, nå­got som gör att dam­mar­na mås­te in­spek­te­ras. Det är in­te ba­ra att vri­da på vatt­net och kö­ra, sä­ger han och tilläg­ger:

– Vi har sagt vec­ka 23, det är det som står i pla­ne­ring­en. Jag för­står att det är varmt nu, men för­ra året var det snö­storm. Jag kan läg­ga fram ett för­slag på att fyl­la dam­mar­na ti­di­ga­re men vi vet ju in­te hur väd­ret blir kom­man­de år.

Ro­land Lindgren hop­pas på att al­la dam­mar i Sö­derort ska gå att ba­da i un­der vec­ka 23 el­ler se­nast vec­ka 24. Men un­der in­spek­tio­nen har det vi­sat sig att en vat­ten­led­ning i Ar­kens plask­damm i Ax­els­berg är tra­sig, så den kom­mer dessvär­re in­te kun­na öpp­nas som pla­ne­rat.

FO­TO: LIN­DA GREN

SVETTIGT. Trots vär­me­böl­jan är plask­dam­mar­na i Sö­derort torr­lag­da. Bland an­nat här i Års­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.