Här kan du fi­ra na­tio­nal­da­gen

Vi fes­tar kanske in­te som norr­män­nen, men det finns gott om möj­lig­he­ter att fi­ra på ons­dag. Vi har sam­lat ett gäng na­tio­nal­dags­tips, de all­ra fles­ta med fo­kus på bar­nen. Kol­la vad som hän­der nä­ra dig!

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Koll På Fullmäktige -

INNERSTAN SKAN­SEN Här fi­ras det he­la da­gen med flagg­verk­stad, an­sikts­mål­ning, folk­dans, pys­sel och and­ra ak­ti­vi­te­ter för barn. Da­gen av­slu­tas med kon­sert på Sol­li­den­sce­nen, med kän­da namn på sce­nen och kung­lig­he­ter i publi­ken. När: 11:00-19:30.

GÄR­DET Na­tio­nal­dags­ga­lop­pen sat­sar på fa­mil­je­fest med fo­kus på bar­nen. Bland an­nat ord­nas pon­ny­lopp, och unga be­sö­ka­re kan tes­ta pon­ny­rid­ning, få an­sikts­mål­ning och skju­ta slang­bel­la. Det finns även chans att spe­la fot­boll med da­mer från Djur­går­dens elit­lag samt skju­ta i mål med herr­spe­la­re och dam­spe­la­re från Djur­går­dens elit­hoc­key­lag. Tra­di­tions­en­ligt ord­nas ock­så hatt­pa­rad. När: 11.30–16.30.

GÄRDETS SPORTFÄLT Gär­det Ga­mes ord­nar spor­tigt fi­ran­de. Här kan barn och ung­do­mar pro­va på oli­ka id­rot­ter. Spe­la fot­boll, tes­ta bas­ket, cric­ket och be­ach­vol­ley. Gil­lar du tuf­fa­re tag finns ame­ri­kansk fot­boll. Stock­holms stad er­bju­der al­la be­sö­ka­re att tes­ta ute­gym och grupp­trä­ning. När: 10–16.

RÅLAMBSHOVSPARKEN Kungs­hol­mens år­li­ga nationaldagsfirande äger rum i Rå­lis och på Smedsudds­ba­det. Kul­tur­sko­lan med vän­ner bju­der på ett fullspäc­kat mu­sik­pro­gram he­la ef­ter­mid­da­gen. Träf­fa stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker, trä­na, få an­sikts­mål­ning och tit­ta på upp­trä­dan­den. När: 12.00–18. På Smedsudds­ba­det ord­nas strand­fest 15–21

HUM­LE­GÅR­DEN Scen­pro­gram med Kul­tur­sko­lan Stock­holm: dans, te­a­ter och mu­sik för al­la åld­rar, från drag­spel och folk­mu­sik till jazz, funk och Mo­town. Hum­le­går­dens pro­me­na­dor­kes­ter spe­lar. Barn­ak­ti­vi­te­ter som hopp­borg, snick­ring, flagg­till­verk­ning och korv­grill­ning. När: 12-16.30.

SÖ­DER­MALM I gif­tas­tan­kar? På Sö­der ord­nas drop in-vig­sel i 1700-tals stu­gor­na i Vi­ta­bergspar­ken, Mäs­ter Pers gränd 4. Ta med varand­ra, le­gi­ti­ma­tion och en god­känd hin­der­s­pröv­ning från Skat­te­ver­ket. Re­gi­stre­ring sker i So­fia kyr­ka mel­lan kloc­kan 10 och 14. Minst en mås­te va­ra med­lem i Svens­ka kyr­kan. Ef­teråt bju­der So­fia för­sam­ling på tår­ta och al­ko­hol­fritt bub­bel. När: 11-16. SÖ­DER OM STAN

ÅRSTAFÄLTET Här fi­ras med drak­fest! Flyg och bygg dra­kar och täv­la med din dra­ke. Drak­fes­ten är en folk­fest som är öp­pen för al­la. Tag med egen pick­nick el­ler köp nå­got på plats. Möt mu­si­kan­ter, po­e­ter och ga­tu­mu­si­ker i grä­set. Upp­trä­dan­de på sce­nen av barn från Års­ta och Öst­ber­ga, bland an­nat. I drak­byg­gar­verk­sta­den kan man byg­ga enk­la barn­vän­li­ga slädd­ra­kar som ga­ran­te­rat fly­ger och mer avan­ce­ra­de Af­gans­ka dra­kar i sil­kes­pap­per. Fisk­damm för de mins­ta. Upp­vis­ning av Ki­te­figh­ting med Af­gans­ka drak­fly­ga­re.

När: Start 13.00 FARSTA TORG Farsta Cent­rum bju­der bland an­nat på An­sikts­mål­ning, Glass från Glass­bi­len, Flagg­verk­stad, scen­fram­trä­dan­den och myc­ket mer.

När: 12.00-15.00 ÅRS­TA En dag fylld av ak­ti­vi­te­ter för barn och de­ras fa­mil­jer på Dans­ba­nan i Års­ta. Dans med Co­ra­zon och Bort­om Retro, Trol­le­ri av troll­kar­len No­el, allsång, ser­ve­ring, dans och Ak­ti­vi­tets­hör­na ut­lo­vas.

När: 14–20 HÅ­GEL­BY­PAR­KEN, TUMBA För bar­nen finns pon­ny­rid­ning och klapp­ha­ge med Hå­gel­by 4H, tra­fik­le­ken tu­tar och kör som van­ligt och rund­turs­tå­get tar med al­la som vill på en tur. Flen Världsor­kes­ter spe­lar och nya svens­ka med­bor­ga­re fi­ras med ce­re­mo­ni på sce­nen. Café An­na Gi­ertz, Parkser­ve­ring­en och Wärds­hu­set LM har öp­pet och ser­ve­rar mat och fi­ka. SKÄR­HOL­MEN Kul­tur­sko­lan El sis­te­ma fi­rar na­tio­nal­da­gen ge­nom att ge två stråk­kon­ser­ter på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Skär­hol­men. Bil­jet­ter­na är gra­tis, men för­hands­bok­ning krävs. Bo­ka på kul­tur­hu­setstads­tea­tern.se/elsis­te­ma.

När: 11.15 och 13.15

FEJSTAJM! Möj­lig­he­ten att få ditt an­sik­te må­lat finns

073-600 69 17 ma­til­da.lund­berg@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.