Så kan det bli när Sol­ber­ga får helt nya bo­stads­hus

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Sta­den vill för­tä­ta Sol­ber­ga med fler lä­gen­he­ter. När­mast ut på po­li­ti­ker­nas bord är 100 bo­stads­rät­ter plus bu­tikslo­ka­ler som är tänk­ta att för­vand­la gles­byg­da Folk­parks­vä­gen till en stads­ga­ta.

En­ligt ex­plo­a­te­rings­kon­to­rets tjäns­te­män så kan just kors­ning­en mel­lan Folk­parks­vä­gen och Gö­ta­lands­vä­gen tä­tas på med bo­stä­der. Man tyc­ker att de nu­va­ran­de hu­sens en- tré­er, som är vän­da bort från ga­tan, in­te di­rekt ger käns­lan av en cen­tral ga­ta.

Nu vill man änd­ra på det och ska­pa stads­puls med liv och rö­rel­se och ett stör­re ut­bud av ser­vice.

Ska ska­pa en ”en­tré”

Man sik­tar på mel­lan 80 och 100 bo­stads­rät­ter, med bu­tikslo­ka­ler på to­talt cir­ka 450 kvadrat­me­ter i bot­ten på de fy­ra hu­sen. En­ligt ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret tyc­ker man att det här ska­par en en­tré till Sol­ber­ga och Folk­parks­vä­gen, och bin­der ihop om­rå­det med cen­tra­la Älv­sjö.

Mar­ken är från bör­jan tänkt för par­kän­da­mål en­ligt den ex­i­ste­ran­de de­talj­pla­nen, men tjäns­te­män­nen an­ser att den är att be­trak­ta som na­tur­mark då den i dags­lä­get är orörd och ku­pe­rad.

Spa­den i mar­ken 2020?

In­om pro­jekt­om­rå­det finns bå­de en forn­läm­ning och ett ädellövs­träd som ska be­va­ras bland hu­sen.

Det man gör nu är förs­ta ste­get i den de­mo­kra­tis­ka och by­rå­kra­tis­ka pro­ces­sen. Den går ut på att man vill att po­li­ti­ker­na ska klub­ba ige­nom att mar­ken an­vi­sas till bygg­her­ren, Ser­ne­ke Pro­jekt­styr­ning AB.

Om det går ige­nom så är gläd­je­kal­ky­len att man sät­ter spa­den i mar­ken 2020, och de förs­ta bo­en­de flyt­tar in 2022.

IL­LUST­RA­TION: ANDRE­AS MAR­TIN-LÖF ARKITEKTER

FRAMTIDSBILD? Så här kan de nya hu­sen tän­kas se ut när de är kla­ra. BYGGPLATS. Här i det lil­la skogs­par­ti­et in­till kors­ning­en vill man byg­ga fy­ra hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.