C i Älv­sjö: Sätt till­ba­ka an­slags­tav­lor­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej -

Lo­ka­la po­li­ti­kern i Älv­sjö stads­dels­nämnd, Evy Kjell­berg (C), vill att stads­de­len fix­ar till­ba­ka en rad an­slags­tav­lor som för­svun­nit un­der om- och ny­bygg­na­tio­ner i Älv­sjö den se­nas­te ti­den. I en skri­vel­se till nämn­den ra­dar hon upp ett an­tal plat­ser där de för­svun­nit: Älv­sjö cent­rum, vid gångram­pen upp till tå­gen, Lerkrogspar­ken, vid Ica på Svart­lösa­vä­gen och Hem­bygds­för­e­ning­ens tav­la i ”run­deln vid Han­dels­ban­ken”. Fler in­fo­skyl­tar skul­le ock­så be­hö­vas vid pen­del­tågs­sta­tio­nen och Älv­sjö torg, en­ligt Evy Kjell­berg, som gör det lät­ta­re för be­sö­ka­re att hit­ta i Älv­sjö C.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.