För­s­kol­lä­ra­re i Stock­holm ra­tar hel­tids­re­for­men

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Pa­trik Wirén 073-600 69 26 pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Det finns en enorm upp­rörd­het hos de an­ställ­da i Stock­holms stads för­sko­lor. Med rät­ten till hel­tid är det verk­li­gen för­äld­rar­nas och in­te bar­nens be­hov som står i fo­kus.

En ny en­kät från Li­be­ra­ler­na vi­sar att många för­s­kol­lä­ra­re i Stock­holm an­ser att hel­tids­re­for­men på­ver­kat de­ras för­sko­la ne­ga­tivt. Men skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) står fast vid att barn till för­äld­ra­le­di­ga ska ha rätt till hel­tid även i fram­ti­den.

Li­be­ra­ler­na i Stock­holms stad har skic­kat ut en en­kät till 2 700 för­s­kol­lä­ra­re an­ställ­da i Stock­holms stads kom­mu­na­la för­sko­lor. En av frå­gor­na löd: ”Hur an­ser du att rät­ten till hel­tid i för­sko­lan för barn till för­äld­ra­le­di­ga på­ver­kat för­ut­sätt­ning­ar­na på din för­sko­la?” 908 för­s­kol­lä­ra­re val­de att med­ver­ka i en­kä­ten och av des­sa sva­ra­de 809 (89 pro­cent) ”ne­ga­tivt.”

Lot­ta Ed­holm (L) är in­te för­vå­nad över re­sul­ta­tet.

– Det finns en enorm upp­rörd­het hos de an­ställ­da i Stock­holms stads för­sko­lor. Med rät­ten till hel­tid är det verk­li­gen för­äld­rar­nas och in­te bar­nens be­hov som står i fo­kus, sä­ger hon.

Be­to­nar bar­nens rätt

Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) sä­ger att han tar en­kä­ten på störs­ta all­var men fram­hä­ver al­la barns rätt till för­sko­la. Och han är över­ty­gad om att fram­ti­den kom­mer ge ho­nom rätt.

– Ing­en skul­le få för sig att kic­ka ut en sju­å­ring från sko­lan för att den fått ett små­sys­kon. I fram­ti­den kom­mer man tit­ta till­ba­ka på hur barn förr i ti­den dis­kri­mi­ne­ra­des i Sve­ri­ge när man gjor­de skill­nad på barn med el­ler utan små­sys­kon, sä­ger han.

Vill ri­va upp

Li­be­ra­ler­na dä­re­mot vill att den om­de­bat­te­ra­de re­for­men rivs upp helt och hål­let.

– Vi ha­de ti­di­ga­re en gräns på tret­tio tim­mar i vec­kan och jag har ald­rig träf­fat nå­gon för­äl­der som tyck­te det var för li­tet. För­sko­lor­na be­hö­ver ett visst an­tal tim­mar per dag då det är fär­re barn för att kun­na pla­ne­ra och re­flek­te­ra, sä­ger hon.

FOTO: JANNIE FLODMAN

OMDEBATTERAD. Rät­ten till hel­tid i för­sko­lan för barn till för­äld­ra­le­di­ga har va­rit en fli­tigt dis­ku­te­rad frå­ga i Stock­holm det se­nas­te året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.