GRATISNÖJEN PÅ HEM­MA­PLAN

Vi har sam­lat mas­sor av tips för dig som stan­nar hem­ma i Sö­derort i som­mar.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christoffer Röstlund

RYMLIGT PÅ STANS STÖRS­TA SKEJT­PARK

– Allt­så, Hum­le­går­den är egent­li­gen my­si­ga­re, mil­jön runt ska­te­par­ken är fan­tas­tisk. Och så är det när­ma­re, såklart. Men åkan­det är bätt­re här. Man gil­lar det för att det är så stort och så bra at­mo­sfär även om det är långt ut att åka.

Ol­le Falk ki­kar fram från un­der sol­skär­men och be­rät­tar var­för han och hans gäng häng­er i Högdalens ska­te­park, trots att ing­en av dem bor här. Fruäng­en, Or­minge, Fars­ta och Sö­der­malm: Hig­hval­ley ska­teworld, som fak­tiskt är det of­fi­ci­el­la nam­net, drar folk i al­la åld­rar från he­la stan. Störst i Stockholm är den, näs­tan på sam­ma mag­ni­tud som Mal­mös bjäs­se­park.

Just idag är det li­te tunt med åka­re. Väd­ret är en smu­la skevt, det är mitt på da­gen och fot­bolls-VM har kic­kat igång. ” Igår var det to­talt ka­os med folk här”, sä­ger de ton­å­ri­ga ska­te­boar­då­kar­na, som är här var­je helg. Fy­ra, fem tim­mar var­je gång. Nu när det är som­mar­lov blir det såklart of­ta­re än så.

Här är stort nog att in­te åka på varand­ra. En­da gång­en det kan bli li­te då­lig stäm­ning är när det dy­ker upp an­nat än rull­brä­dor, som kick­bi­kes och BMX- åka­re. Det här är näm­li­gen stans en­da ut­om­husy­ta re­ser­ve­rad en­dast för ska­ta­re. Fast ibland smy­ger det in and­ra sa­ker på hjul i den sto­ra par­ken.

– Men de är än­då rätt re­spekt­ful­la när de gör det. Näs­tan som att de skäms li­te, sä­ger gäng­et på brä­dor om si­na kick­bi­ke­kon­kur­ren­ter.

LEK LOSS. Långsjöparken är ett su­per­stäl­le för al­la barn i som­mar. Char­lie Karl­berg, 5 år, klätt­rar upp på Lof­fes grill. Pap­pa Fredrik tit­tar på.

FOTO: LIN­DA GREN

HÖGDALENS SKA­TE­PARK. Ol­le Falk, Kim Kind­vall och Gustav Ekan­der skej­tar i Hig­hval­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.