Som­mar­li­vet le­ker för cam­par­na i stan

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - FRANS OCH GERDA

Ett hol­ländskt par som sålt sitt hem för att bo i hus­bi­len och en skej­ta­re från Gö­te­borg som vi­lar upp sig i en gam­mal po­lis­buss. Det var någ­ra av dem vi träf­fa­de då vi be­sök­te en av sta­dens cam­ping­plat­ser en all­de­les van­lig som­mar­dag. Vad loc­kar dem till Stockholm un­der som­ma­ren?

–Vi åk­te från Hol­land till Tyskland och vi­da­re till Dan­mark in­nan vi kom till Mal­mö. Se­dan res­te vi till Trel­le­borg, Ystad, Öland...

Frans van Eg­mond vi­sar en­tu­si­as­tiskt, med hjälp av kar­tan på mo­bi­lens dis­play, vil­ken res­väg han och frun Gerda ta­git från hol­länds­ka Hel­le­vo­etslu­is till Stockholm. En må­nad har pas­se­rat se­dan de an­län­de till Sve­ri­ge, varav de se­nas­te två nät­ter­na har till­bring­ats på Lång­hol­mens hus­bilscam­ping. Re­dan i mor­gon fort­sät­ter re­san och den kom­man­de må­na­den ska fram­för allt de nor­ra de­lar­na av lan­det ut­fors­kas.

– Det är förs­ta gång­en vi är i lan­det och al­la vi träf­fat är verk­li­gen su­per­trev­li­ga, be­dy­rar Frans och tilläg­ger att Stockholm är en top­penstad på al­la sätt.

Lång­hol­mens hus­bilscam­ping är av det enkla­re sla­get. Glöm de tra­di­tio­nel­la

cam­ping­plat­ser­na med mi­ni­golf, sand­strand och böl­jan­de gräs­mat­tor. Här snac­kar vi sna­ra­re en stor grus­plan där hus­bi­lar­na står upp­ställ­da tätt in­till varand­ra.

– Nej, det är ing­en vac­ker plats. Men det är väl­digt prak­tiskt att det är så nä­ra in till ci­ty, sä­ger Frans.

Pa­ret, som va­rit

gif­ta i 45 år, har all­tid med sig si­na cyklar på si­na re­sor och nu, när kloc­kan bör­jar när­ma sig lunch­tid, är det dags för än­nu en vän­da till ci­ty. De har re­dan hun­nit be­sö­ka klas­sis­ka tu­rist­mål som slottet, nor­dis­ka mu­se­et och Skan­sen och i dag står bland an­nat stads­hu­set på sche­mat. Frans och Gerda åter­kom­mer gång på gång till hur trev­li­ga stock­hol­mar­na är – ”och de är så bra på eng­els­ka ock­så”. Men en grupp får un­der­känt när det gäl­ler be­mö­tan­det: cy­klis­ter­na.

– De är väl­digt otå­li­ga! Sär­skilt när de har bråt­tom hem ef­ter jobb på ef­ter­mid­da­gen, kon­sta­te­rar Gerda och ska­kar på hu­vu­det.

Själ­va är de allt an­nat

än otå­li­ga. Bå­de Frans, 68, och Gerda, 67, är pen­sio­nä­rer och för två år se­dan sål­de de sitt hus för att flyt­ta in i hus­bi­len per­ma­nent.

– Vi sä­ger all­tid att vi in­te har nå­gon bråds­ka. Att bo i en hus­bil in­ne­bär stor fri­het sam­ti­digt som du har möj­lig­het att se myc­ket och slip­per ta hand om allt hu­s­ar­be­te. Man kan sä­ga att he­la Eu­ro­pa är vår trädgård, sä­ger Frans me­dan pa­ret släp­per in oss i det kom­pak­ta hem­met.

– To­a­lett, dusch, ugn… Vi har allt här in­ne, ut­bris­ter Gerda nöjt när hon vi­sar oss runt.

Men blir ni in­te ir­ri­te­ra­de på varann när ni ska va­ra på en så li­ten yta till­sam­mans, för­sö­ker jag. Gerda med­ger att det kan bli li­te då­lig stäm­ning emel­lanåt.

– När det reg­nar fle­ra da­gar på ra­ken och vi be­hö­ver sit­ta in­ne, då kan det kän­nas li­te trångt. I

ANDREAS ANDERSSON

en mi­ni­buss på par­ke­ring­en in­till cam­ping­en lig­ger gö­te­bor­ga­ren Andreas Andersson ut­sla­gen på en madrass. För ett par år se­dan fick han sto­ra pro­blem med ryg­gen och nu är han i Stockholm för re­hab, be­rät­tar han me­dan han för­sik­tigt sät­ter sig upp.

Frans och Gerda van Eg­mond från Hol­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.