Nya pumptrack­ba­nan i Lil­je­hol­men eld­här­ja­des

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Eva Ton­ström Cla­rence Fren­ker

För­ra året stod den i Fruäng­en, i år kom tu­ren till Lil­je­hol­men – att få ha sta­dens mo­bi­la pumptrack­ba­na för kick­bi­kes och skej­ta­re. Men ef­ter ba­ra en vec­ka på plats kom rap­por­ten om att ba­nan brun­nit.

Tid­ning­en be­rät­ta­de för­ra som­ma­ren om den mo­bi­la cy­kel­ba­nan som ha­de ställts upp på en gröny­ta bred­vid Vip­pans parklek i Fruäng­en. I år ställ­des den upp i par­ken in­till sjön Tre­kan­ten i Lil­je­hol­men. Ba­nan kom dit för­ra vec­kan, men nat­ten till tors­dag kom larm från fle­ra in­ring­a­re om en brand på ba­nan, en­ligt Stor­stock­holms brand­för­svar.

En­ligt po­li­sen kom­mer en an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se att upp­rät­tas.

– Vi val­de plat­sen för att vi vil­le ak­ti­ve­ra Tre­kantspar­ken och för att vi vill nå så många barn och ung­do­mar som möj­ligt. Vi har dess­utom i upp­drag att öka vår verk­sam­het för barn och unga i Lil­je­hol­men, där vi i dags­lä­get in­te har nå­gon per­ma­nent verk­sam­het som till ex­em­pel parklek el­ler ung­doms­gård, sa Lin­da Pa­lo, av­del­nings­chef för sam­hälls­pla­ne­ring i Hä­gersten-Lil­je­hol­men ti­di­ga­re i vec­kan.

Trac­ken kan an­vän­das med kick­bi­kes, cyklar, ska­te­boards och rullskrid­skor. Nam­net kom­mer av tek­ni­ken som an­vänds i ba­nan – först ta fart och tram­pa, se- dan ”pum­pa” över gup­pen för att hål­la far­ten.

Men in­te al­la var gla­da för cy­kel­ba­nan när den stod i Fruäng­en, bo­en­de i hu­sen in­till kla­ga­de på att det lät för myc­ket när bar­nen kör­de med si­na ho­jar där. Li­ka­dant var det när den stod i San­na­dals­par­ken i Grön­dal.

Un­der tors­da­gen skri­ver Hä­gersten- Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning på sin fa­ce­book­si­da att mo­du­ler är ska­da­de och be­hö­ver by­tas ut.

”Vi tar nu kon­takt med le­ve­ran­tö­ren för att se när det är möj­ligt att få le­ve­rans på er­sätt­nings­mo­du­ler. Tills vi­da­re går det in­te att an­vän­da ba­nan, som nu är av­spär­rad.”

FO­TO: PER BRANDT

OKLAR FRAM­TID. Så här såg det ut när ba­nan pre­cis kom­mit på plats. Ef­ter att den brand­här­jats nat­ten till tors­dag är det nu oklart vad som kom­mer hän­da med ba­nan fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.