Stopp för skyskra­por vid Te­le­fon­plan än­nu en gång

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Pla­nen på att byg­ga två skyskra­por vid Te­le­fon­plan har fått grus i ma­ski­ne­ri­et. Igen. Den här gång­en är det läns­sty­rel­sen som sä­ger nej.

I minst tre år har det pra­tats om att byg­ga en el­ler två skyskra­por vid Te­le­fon­plan, ovan­på t-ba­nesta­tio­nen. Se­nas­te pla­nen in­ne­hål­ler två hus där det högs­ta är 78 vå­ning­ar högt.

Idén är att hu­sen ska fyl­las med fa­shio­nab­la lä­gen­he­ter – upp emot 1 250 et­tor och två­or, varav 400 hy­res­rät­ter - och va­ra in­flytt­nings­kla­ra 2023. Sälj­start är pla­ne­rad till bör­jan av 2019.

Men läns­sty­rel­sen sä­ger nej, åt­minsto­ne i det här ske­det.

På­ver­kar flyg­tra­fik

Or­sa­ken är, som nämnts i ti­di­ga­re kri­tik, att flyg­tra­fi­ken kan på­ver­kas ne­ga­tivt av hu­sen. En­ligt läns­sty­rel­sen be­hövs en stör­re dis­kus­sion om var och hur man kan byg­ga rik­tigt höga hus i Stockholm.

Hur på­ver­kar det här pro­jek­tet?

– Läns­sty­rel­sen sä­ger att de in­te kan till­styr­ka pro­jek­tet ba­se­rat på det un­der­lag som finns nu, det vill sä­ga i det ti­di­ga sam­rå­det. Men läns­sty­rel­sen tar ock­så upp vil­ka frå­gor som bör be­ly­sas yt­ter­li­ga­re och de­ras svar kan där­för in­te tol­kas som att man slut­gil­tigt sä­ger nej obe­ro­en­de av vil­ka un­der­lag som kom­me ratt­fin­nas i de­talj­plan e sam­rå­det, sä­ger Ann-Char­lot­te Jo­hans­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef på SSM.

– Vi av­ser att be­sva­ra de frå­gor som läns­sty­rel­sen tar upp i sam­band med den fort­sat­ta sam­råds­pro­ces­sen. För att få till en bra och håll­bar stads­pla­ne­ring krävs en sam­ver­kan och hän­synsta­gan­de till många ak­tö­rers in­tres­sen, tilläg­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.