Ar­ti­kel om hästtje­jer blir te­a­ter

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Jag tyc­ker att ar­ti­keln har po­li­tisk spräng­kraft, med de­ras li­te hem­li­ga värld som in­te var känd för vux­na. Fan­ta­sin har en ra­di­kal po­ten­ti­al.

Tid­ning­en Års­ta/Enske­de skrev en ar­ti­kel om en miss­tänkt djur­fäl­la i Årstasko­gen för två år se­dan. Nu blir ar­ti­keln te­a­ter med pre­miär i höst.

Det bör­ja­de med ett tips till tid­ning­en om att nå­gon ha­de rig­gat upp en djur­fäl­la i Årstasko­gen. Väl­digt avan­ce­rad med myc­ket nät och äpp­len upp­häng­da i trä­den som lock­be­te. Vår re­por­ter, det vill sä­ga jag, åk­te dit och kol­la­de. Det myn­na­de ut i en text om myste­ri­et med fäl­lan i sko­gen.

Någ­ra da­gar se­na­re hör­de en för­äl­der av sig. Det vi­sa­de sig att det var två tje­jer i Års­ta som vil­le ha nå­got att gö­ra på som­mar­lo­vet så de ha­de ska­pat en egen värld med ima­gi­nä­ra häs­tar och ha­gar i den lil­la glän­tan.

Po­li­tisk spräng­kraft

Ar­tik­lar­na har nu an­vänts som in­spi­ra­tion till en te­a­ter­pjäs som har pre­miär i höst. Ar­be­tet har på­gått se­dan 2016, då ar­tik­lar­na skrevs, och då re­gis­sö­ren och skå­de­spe­la­ren för förs­ta gång­en läs­te om myste­ri­et i Årstasko­gen.

– Jag fick gås­hud när jag läs­te ar­ti­keln, och får det nu igen när jag pra­tar om den. De här tje­jer­na gör an­språk på sin plats och de­ras värld med häs­tar­na blir så verk­lig. De gick dit var­je dag kloc­kan halv nio för att ge dem mat. Det är så fint, sä­ger re­gis­sö­ren An­ne Jons­son.

Sam­ti­digt läs­tes tex­ten av en kol­le­ga på an­nat håll. De bör­ja­de pra­ta om den och det blev frö­et till pjä­sen Between som re­pe­te­ras just nu.

– Jag tyc­ker att ar­ti­keln har po­li­tisk spräng­kraft, med de­ras li­te hem­li­ga värld som in­te var känd för vux­na. Fan­ta­sin har en ra­di­kal po- ten­ti­al, sä­ger Li­sen Ro­sell, pjä­sens en­da skå­de­spe­la­re.

– Så ty­piskt det här att vux­na väl­jer att se det som nå­got ond­ske­fullt, när det hand­la­de om ett fan­ta­si-stall, sä­ger An­ne.

Publi­ken har hör­lu­rar

Fö­re­ställ­ning­en rik­tar sig till ung­do­mar 12-14 år och är upp­byggd som ett in­ter­ak­tivt dra­ma där publi­ken del­tar med hjälp av hör­lu­rar. De får hö­ra olika ljud och får enk­la upp­drag att ut­fö­ra un­der hand­ling­ens gång. – Vi ska­par bil­der åt publi­ken. Det hand­lar om An­na som har stängt in sig på sitt rum och publi­ken får föl­ja hen­ne och får till­slut för­kla­ring­en var­för hon har stängt in sig, sä­ger An­ne Jons­son. Pjä­sen vi­sas på Unga Tur, som är en del av Tur­te­a­tern i Kärr­torp, med pre­miär 13 sep­tem­ber.

FO­TO: UNGA TUR

TEATERSKAPARE. Skå­de­spe­la­ren Li­sen Ro­sell och re­gis­sö­ren An­ne Jons­son. Till sin hjälp har de Ta­nya Byr­ne, ljud­de­sig­ner, och Em­ma Palm­kvist, dra­ma­ti­ker och ma­nus­för­fat­ta­re.

Ar­tik­lar i vår sys­ter­publi­ka­tion Tid­ning­en Års­ta Enske­de 27 au­gusti re­spek­ti­ve 3 sep­tem­ber 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.