HÄR GÅR MAN … EL­LER?

Sta­dens vision: Ett ”le­van­de Stockholm” med hjälp av gå­ga­tor och som­mar­torg. I år är sats­ning­en stör­re än nå­gon­sin. Men hur går det egent­li­gen med det där fot­bur­na folk­vim­let …?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

De kan tyc­kas tom­ma och out­nytt­ja­de. Men en­ligt tra­fik­kon­to­ret är de re­jält upp­skat­ta­de av stock­hol­mar­na. Vad vi pra­tar om? De bil­fria som­mar­gå­ga­tor­na, såklart.

S itt­plat­ser och blom­mor ställs ut, ute­ser­ve­ring­ar blom­mar upp, bi­lar stängs ute. För fjär­de som­ma­ren i rad så har sta­den in­ve­ste­rat skat­te­peng­ar i att gö­ra så kal­la­de som­mar­gå­ga­tor, som­mar­torg, och pop up-par­ken, for­dons­fria ytor som ska sträc­ka sig än­da in i sep­tem­ber.

Hur många 08: or som nytt­jar dem är oklart. När Stock­hol­mDi­rekt gör ned­slag runt om i sta­den på oli­ka ti­der och oli­ka da­gar, ekar de fles­ta av dem rätt tom­ma.

Det är myc­ket bra, he­la stan bor­de va­ra gå­ga­ta! Det blir mer um­gänge och ett lug­na­re tem­po. Det sam­man­för sta­den och män­ni­skor­na. Vi bru­kar hänga på stäl­len här run­tom­kring, fa­vo­rit­ha­ket är Mor­far Gin­ko. Jag skul­le gär­na se fler små ki­os­ker på ga­tor­na som säl­jer ve­ge­ta­risk snabb­mat”, sä­ger Jen­ny Ano­mi, här med Ba­bak Sher­mond och hun­den Be­ni.

Un­der­sök­ning­ar om an­ta­let fla­nö­rer och cy­klis­ter ska gö­ras i höst, an­ting­en ge­nom att nå­gon tjäns­te­man står och räk­nar, el­ler ge­nom tek­nis­ka lös­ning­ar som ka­me­ror.

– Men ge­ne­rellt upp­fat­tar vi det som att det här är nå­got som upp­skat­tas av stock­hol­mar­na och de krö­ga­re som kan ha ute­ser­ve­ring. Vi är ute och gör ju­ste­ring­ar. Kanske mö­ble­rar om, stäl­ler ut fler bil­hin­der, flyt­tar blom­mor. Det har vi gjort på till ex­em­pel Horns­bergs strand och Skå­ne­ga­tan, sä­ger Ola Eriks- son, press­per­son på Tra­fik­kon­to­ret.

Där har man hit­tills ta­git emot cir­ka 80 styc­ken syn­punk­ter på som­ma­rens gå­ga­tor och torg. Cir­ka en tred­je­del är kla­go­mål me­dan res­ten är be­röm, frå­gor och för­slag. De kla­go­mål som kom­mit in gäl­ler cy­klis­ter och bi­lar – trans­por­ter och bo­en­de får näm­li­gen pas­se­ra – som kör för fort.

– Vi ser det här som en bra och lyc­kad sats­ning. Vis­sa av plat­ser­na är mer na­tur­li­ga mö­tes­plat­ser me­dan and­ra är svå­ra­re att loc­ka folk till. De kom­mer att ta tid att sät­ta sig. Vi kom­mer att tit­ta på det ef­ter som­ma­ren och se vad som be­hö­ver änd­ras in­för näs­ta år.

Så det blir en fort­sätt­ning näs­ta år?

– Ja, vi på kon­to­ret tyc­ker att det fun­ge­rar bra, Men det är en po­li­tisk frå­ga. Och det är möj­ligt att en möj­lig ny ma­jo­ri­tet ef­ter hös­tens val vill pri­o­ri­te­ra and­ra frå­gor.

FOTO: YLVA BERGMAN

FATBURSPARKEN. Ett by­tes­bib­li­o­tek har blom­mat upp med hjälp från Tra­fik­kon­to­ret …

NOR­RA AGNEGATAN. Här vän­tar man sig näs­tan se marklö­pa­re rul­la längs ga­tan. Men de ver­kar in­te hel­ler va­ra på g just nu. VALHALLAVÄGEN. En ano­nym dam som går för­bi tyc­ker in­te om det: ”Det bor­de ba­ra va­ra gräs!” NORRTULLSGATAN. Det har bli­vit myc­ket lug­na­re med tra­fi­ken. Det är trev­ligt med bän­kar, vi sit­ter här en del. Sak­nar kanske nå­got slags fi­kel­ler för­sälj­ning på ga­tan”, sä­ger Jas­min Erics­son, som sla­git sig ner med bar­nen Nan­na Nil­sen och Vi­o­la Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.