Ett mot­gift mot överdos – så har det gått

Stock­holms nar­ko­ma­ner får fri till­gång till ett ef­fek­tivt mot­gift mot överdo­ser. Ef­ter ett halv­år be­skrivs det som en stor fram­gång som räd­dat liv. Men la­gar läg­ger fort­fa­ran­de krok­ben, och an­sva­rig lä­ka­re ef­ter­ly­ser mer peng­ar från po­li­ti­ker­na.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

– Jag är oer­hört tack­sam för att jag le­ver. Nu har jag ett bra liv, jobb, fa­milj, bo­stad, kör­kort, bil. Of­tast dör folk i en trapp­upp­gång.

Det sä­ger Ant­ho­ny Il­les i Band­ha­gen. 40-åring­en har för­lo­rat ett 50-tal vän­ner ur sin års­kull till överdo­ser. Minst. Själv är han ren se­dan tio år, ef­ter att ha va­rit be­ro­en­de av he­ro­in i ett de­cen­ni­um. Han har även va­rit kli­niskt död. Nio gång­er har han väckts ur överdo­ser.

– Först är det en chock för man fat­tar in­te att man va­rit död. Se­dan blir man kraf­tigt il­lamå­en­de, med ont i krop­pen som en in­flu­en­sa gång­er 10 000. Max­i­mal ab­sti­nens dy­ker upp på någ­ra se­kun­der. Just då kän­ner man ing­en tack­sam­het, minns Ant­ho­ny Il­les.

Mot­gif­tet som räd­dar nar­ko­ma­ner från dö­den he­ter Na­lox­on. Det är in­te nytt i sig då det fun­nits in­om vår­den i de­cen­ni­er. Men 2017 blev det god­känt för ut­skriv- ning till van­li­ga män­ni­skor och se­dan ja­nu­a­ri 2018 de­las det ut gra­tis på sprut­ut­by­tet på S:t Gö­rans sjuk­hus. Först som spru­ta, och se­dan en må­nad till­ba­ka i form av nässpray.

– Från bör­jan var det svårt att få tag i. När till­gång­en säk­ra­des tog vi be­slut di­rekt, ”nu kör vi”. Det går in­te att va­ra emot Na­lox­on. Du kan sä­kert hit­ta folk som in­te tror på det, men du kan hit­ta folk som tror att jor­den är platt ock­så, sä­ger Mar­tin Kå­berg, an­sva­rig lä­ka­re på sprut­ut­by­tet.

Mås­te va­ra in­skri­ven

För att få nässpray­en Na­lox­on gra­tis krävs det att du är in­skri­ven på sprut­ut­by­tet, och går en ut­bild­ning kring hur du ska age­ra vid en överdos på opi­o­i­der som till ex­em­pel he­ro­in och fen­ta­nyl. Där har man nu un­der årets sex förs­ta må­na­der de­lat ut to­talt 474 do­ser till 314 in­di­vi­der. Det be­ty­der allt­så 160 styc­ken på­fyll­ning­ar.

Av dem har en del tap­pats el­ler getts bort, el­ler bli­vit be­slag­tag­na av då­ligt in­for­me­ra­de po­li­ser. Men 74 styc­ken har an­vänts för att hä­va överdo­ser och för­mod­li­gen räd­dat liv.

Mås­te kring­gå la­gen

Men det finns pro­blem. Är man med­vets­lös är det omöj­ligt att räd­da li­vet på sig själv och Na­lox­on de­las in­te ut till kom­pi­sar el­ler an­hö­ri­ga. Där sä­ger la­gen blankt nej. I re­gel är in­te hel­ler blå­ljus­per­so­nal ut­rus­ta­de med det.

– Jag ha­de gär­na sett att vem som helst ha­de kun­nat få det, fast så ser in­te la­gen ut. Ty­värr. Hjärt­de­fi­bril­la­to­rer för­vän­tas vem som helst kun­na an­vän­da för att el­choc­ka igång ett hjär­ta, men en ofar­lig nässpray kom­mer med mas­sor av ju­ri­dis­ka ut­ma­ning­ar, sä­ger Mar­tin Kå­berg.

Dock så går sa­ker åt rätt håll en­ligt ho­nom och So­ci­al­sty­rel­sen har till­satt en snabbut­red­ning för att kom-

Det går in­te att va­ra emot Na­lox­on. Du kan sä­kert hit­ta folk som in­te tror på det, men du kan hit­ta folk som tror att jor­den är platt ock­såt.

ma runt de lag­li­ga ut­ma­ning­ar­na.

Se­dan har vi and­ra hin­der: po­li­tik och peng­ar. Vem som helst kan få Na­lox­on ut­skri­vet på sin vård­cen­tral för 450 kro­nor do­sen. Det kanske in­te är den förs­ta eko­no­mis­ka pri­o­ri­te­ten för nå­gon som fi­nan­si­e­rar ett miss­bruk.

Skå­ne sat­sar mer

I Skå­ne sat­sar man bre­da­re, de­lar ut på fler stäl­len, och har lagt en re­la­tivt stor mång­mil­jon­bud­get för att un­der tre år ge cir­ka 2 500 nar­ko­ma­ner till­gång till mot­gif­tet. Så job­bar in­te hu­vud­sta­dens lands­ting. Här de­las Na­lox­on en­dast ut gra­tis på sprut­ut­by­tet på Kungs­hol­men, samt un­der ra­darn på stans bru­kar­för­e­ning.

w– Vi har svårt att få in det i vår ex­i­ste­ran­de bud­get. Det här bor­de va­ra en pri­o­ri­te­rad frå­ga för po­li­ti­ker­na, sä­ger Mar­tin Kå­berg, och ef­ter­ly­ser att de som styr ska gö­ra be­ro­en­de­vård till saf­tigt val­fläsk.

Stock­holms bru­kar­för­e­ning har på eget be­våg de­lat ut Na­lox­an in­nan det blev till­lå­tet. Cir­ka 1 300 do­ser på två år har de gett bort.

Ord­fö­ran­de Niklas Eklund ris­ke­ra­de åtal, men det ogil­la­des då åkla­ga­ren lan­da­de i slut­sat­sen att det är jäm­för­bart med att de­la ut Al­ve­don.

För Niklas Eklund är det solklart var­för ing­en po­li­ti­ker, valår och allt, lyf­ter frå­gan trots Sve­ri­ges sky­höga siff­ror när det gäl­ler drog­dö­da.

– För att det hand­lar om nar­ko­ma­ner. Det är en at­ti­tyd att knar­ka­re är patrask som in­te har rät­tig­he­ter om de in­te slu­tar knar­ka. Om det blir lät­ta­re att få Na­lox­on så blir det som att myn­dig­he­ter­na släp­per grep­pet, och myn­dig­he­ter ska få folk att slu­ta knar­ka, in­te få dem att över­le­va. Det dör hund­ra­tals per år, många unga, och man sä­ger ”vi ski­ter i det” i stäl­let för att kas­ta någ­ra få mil­jo­ner på det.

Jes­si­ca Erics­son (L), i lands­ting­ets häl­so- och sjuk­vårds­nämnd, kal­lar Na­lox­on för ett mi­ra­kel­lä­ke­me­del: ” Det är svårt att stöt­ta nå­gon att slu­ta knar­ka när de är dö­da.”

”Kom­mer lö­sa sig”

Hon sä­ger att an­led­ning­en till att det in­te skju­tits till någ­ra ut­del­nings­peng­ar är att mot­gif­tet god­kän­des mitt un­der bud­getå­ret. Man gör in­te ex­tra till­skott då. Ef­ter som­ma­ren ska lands­ting­et tit­ta på kost­na­der­na.

– Det kom­mer att lö­sa sig. Na­lox­on är ett väl­digt bil­lig lä­ke­me­del. Pro­ble­met är sna­ra­re att vi mås­te hit­ta fler stäl­len att de­la ut det på. Vi be­hö­ver fler sprut­ut­by­ten och jag hop­pas på ett till in­nan årets slut. Om man kan de­la ut på and­ra sor­ters be­ro­en­de­vård? Ja, vi ska ki­ka på det ock­så, sä­ger Li­be­ra­ler­nas Jes­si­ca Erics­son.

VILL HA MER FO­KUS. Lä­ka­ren Mar­tin Kå­berg och bru­kar­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Niklas Eklund tyc­ker att död­li­ga dro­gö­verdo­ser bor­de bli en vik­ti­ga­re frå­ga i va­let.

I NÄSAN. Sjuk­skö­ters­kan Elin Hol­mén på sprut­ut­by­tet de­mon­stre­rar hur man gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.