Jag tog kör­kort på säms­ta möj­li­ga sätt

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej Söderort - JON­NA CLAES­SON Re­por­ter

Jag var nyutex­a­mi­ne­rad jour­na­list. Jag ha­de sökt ett jobb in­om Pub­lic Ser­vice och fått det. El­ler ja, först ring­de che­fen och sa att job­bet var mitt. Se­dan ring­de hon upp ef­ter någ­ra mi­nu­ter och frå­ga­de om jag ha­de kör­kort, ett krav hon mis­sat att näm­na.

”Det har du in­te? Skul­le du kun­na ta det på en må­nad?”, frå­ga­de hon.

När jag in­ter­vju­ar Dick Åström, kon­tors­chef på Tra­fik­ver­ket i Fars­ta, be­rät­tar han att det finns ett helt an­nat be­hov av kör­kort ute i lan­det än vad det gör i stor­stä­der­na. Be­ho­vet le­der till en ut­bild­nings­tra­di­tion, som gör att fler tar kör­kort i yng­re åld­rar och kla­rar det snab­ba­re än i stan.

Jag bor­de allt­så en­ligt sta­tisti­ken va­ra en av dem som tog kör­kort för länge se­dan. Men är­ligt ta­lat har jag ing­en aning om vad jag ha­de för mig när al­la and­ra på vi­schan tog kör­kort. Jag stod väl och vän­ta­de på bus­sen som gick tre gång­er in till stan en lör­dag. Bus­sen som fort­fa­ran­de, 2018, kan gå tio mi­nu­ter in­nan el­ler ef­ter ut­satt tid. Om den över hu­vud ta­get dy­ker upp.

Men man ång­rar ba­ra det man in­te gjort så jag an­tog ut­ma­ning­en. Jag bo­ka­de in mig på en in­ten­siv­kurs och fick en kör­sko­le­lä­ra­re som sa att kvin­nor i re­gel in­te kan skill­na­den på hö­ger och väns­ter. På ris­ket­tan lär­de vi oss att ”kö­ra som en kär­ring” och som om in­te hal­kan var läs­kig nog het­te vår lä­ra­re Han­ni­bal. Un­der ti­den vi stod ute i spö­regn kom­mu­ni­ce­ra­de han med oss ge­nom en wal­kie tal­kie från kon­to­ret. Tryggt!

En­ligt Dick Åström på Tra­fik­ver­ket ska man ab­so­lut in­te stres­sa fram kör­kor­tet. Han me­nar att det in­te fanns någ­ra gen­vä­gar och att bra pla­ne­ring är det vik­ti­gas­te. Han var­nar för in­ten­siv­kur­ser om man in­te har ti­di­ga­re er­fa­ren­het och tryc­ker på vik­ten av dju­pin­lär­ning. Jag kun­de in­te pric­ka av en en­da av Dicks punk­ter, men ef­ter en må­nad var jag ute och fil­ma­de fot­boll på mitt nya jobb och jag tog bi­len dit. Å and­ra si­dan kör jag ba­ra bil om jag kan vägen ut­an­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.