FRÅ­GAN

Vil­ket är ditt främs­ta Stock­holmstips till tur­si­ter?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholms Sommar -

Bir­git­ta Brun­din, 80, pen­sio­när, Banér­ga­tan

– Då sä­ger jag Gär­det där jag bru­kar ras­ta min hund. Det är här­ligt, vac­kert, li­te skog och vi­da fält.

Me­ri­ma Ome­ro­vic, 30, bas­ketjun­kie, Kungs­hol­men

– Att åka ut i Skär­går­den till­sam­mans med en vän.

Pär Al­vin­zi, 32, psy­ko­logs­tu­dent, Rågs­ved

– Att ba­da! An­ting­en vid Lång­hol­men, Årstaviken el­ler Fred­häll. El­ler nå­gon mind­re sjö en bit ut, som Sö­der­by­sjön el­ler vid Hel­las­går­den.

Bes­se Matts­son, 60+, pen­sio­när, Kar­la­vä­gen

– Lång­hol­men! Och så Fjäll­ga­tan, vid Ers­ta sjuk­hus, och Få­fäng­an. Där är det väl­digt vac­ker ut­sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.