Här fylls sis­ta hå­let i Sjö­viks­bac­ken igen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö - Jo­hann Ber­nö­vall

Se­dan i mars har Sjö­viks­bac­ken va­rit upp­grävd på oli­ka stäl­len. Blir det ald­rig klart nå­gon gång? Jodå, gans­ka snart.

Bo­en­de i Lil­je­hol­men som hört av sig und­rar hur det går med ar­be­te­na längs Sjö­viks­bac­ken. Det som på­går är att Stock­holm vat­ten och av­fall an­lagt en helt ny vat­ten­led­ning, som satts in för att mö­ta de öka­de be­ho­ven i om­rå­det.

I in­for­ma­tio­nen som gick ut till de bo­en­de i om­rå­det i feb­ru­a­ri i år stod att lä­sa att man som ti­di­gast skul­le va­ra i mål un­der vec­ka 30. Nå­gon in­for­ma­tion om när man som se­nast skul­le kom­ma att va­ra fär­di­ga med ar­be­tet stod in­te med. Nu, 14 vec­kor ef­ter vec­ka 30, går det att ana ljus i tun­neln.

– Det som hän­der just nu är att vi har en ent­re­pre­nör på plats som as­fal­te­rar. Al­la hål är igen­fyll­da och det är det sis­ta ar­be­tet som ge­nom­förs nu. In­om tre vec­kor ska vi va­ra kla­ra, sä­ger Alex­an­dra Fle­etwood, press­kon­takt på Stock­holm vat­ten och av­fall.

Led­ning­en har va­rit in­kopp­lad sen i sep­tem­ber och or­sa­ka­de när den sat­tes igång till­fäl­li­ga av­stäng­ning­ar i vat­ten­för­sörj­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.