Nyt­tigt stäl­le för fru­kost och lunch ro­tar sig i Lil­je­hol­men

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö - Jo­hann Ber­nö­vall

Kva­li­tet fram­för allt. Det är kon­cep­tet för stäl­let som snart öpp­nar i den gam­la piz­ze­ri­a­lo­ka­len i Lil­je­hol­men. Sau­ma, som i många år dri­vit li­ba­ne­sisk krog till­sam­mans. Fa­mil­jen har re­stau­rangröt­ter till­ba­ka så långt som till 1960-ta­let. Nu har de lagt om fo­ku­set till närod­lad och schysst mat med vad som i läng­den är tänkt att bli en ked­ja av re­stau­rang­er. De kal­lar sig för stans ”mest med­vet­na mat­kon­cept”.

– Det kom­mer va­ra mat som vi köpt di­rekt från lo­ka­la går­dar och le­ve­ran­tö­rer, nå­got som ef­ter­frå­gas myc­ket i dag, sä­ger Eli­as Sau­ma, som tror att lä­get nä­ra Lil­je­holmstor­get kom­mer fun­ge­ra ut­märkt.

– Plat­sen pas­sar oss då det är många som pas­se­rar och jag tror det finns en ef­ter­frå­gan ef­ter det vi gör i Lil­je­hol­men, sä­ger han.

Den som stic­ker in i far­ten är ock­så per­so­nen som pa­ret vill nå. Bland an­nat, i al­la fall. Fru­kosten och lun­chen kom­mer va­ra en­kel att ta med sig, men det kom­mer även gå att äta på plats.

– Vi kom­mer ha myc­ket ve­ganskt på me­nyn, men även kyck­ling, fisk och skal­djur. Allt kom­mer va­ra nyt­tigt ut­an att va­ra nå­gon smal­mat, sä­ger Christi­ne Sau­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.