Ka­ta­ri­na­his­sens nya kloc­ka på plats – med rör­lig re­klam

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Cla­rence Fren­ker

Ef­ter fy­ra års up­pe­håll – gör den ly­san­de på Ka­ta­ri­na­his­sen come­back. Från och med mån­dag ska drif­ten va­ra i full gång.

Se­dan 2014 har Ka­ta­ri­na­his­sen va­rit ut­an sin iko­nis­ka kloc­ka. Men nu ska fas­tig­hets­ä­ga­ren Atri­um Ljung­berg tän­da ljus­skyl­ten vid Slus­sen igen. Från och med mån­dag för­vän­tas allt ly­sa som det ska. Det med­de­la­des i ons­dags.

– Nu kan man hö­ja blic­ken och tit­ta på kloc­kan igen, sä­ger Slus­sen­pro­jek­tets ta­les­per­son Eva Ros­man.

Skyl­tar­na mon­te­ra­des ned i sam­band med att Slus­sen­re­no­ve­ring­en in­led­des. Se- dan dess har sta­den fått ett och an­nat sam­tal med frå­gor om när de ska sät­ta upp igen, det­ta trots att Stock­holms stad in­te har nå­got for­mellt an­svar för dem.

– Det är fram­för allt ti­den och tem­pe­ra­tu­ren som folk har sak­nat. Det är det förs­ta folk har nämnt när man har pra­tat om Ka­ta­ri­na­his­sen, sä­ger Eva Ros­man.

Skyl­tar­na som nu mon­te­ras upp be­står av fle­ra LEDskär­mar som för­u­tom tid och tem­pe­ra­tur även ska vi­sa re­klam och rör­li­ga an­non­ser. Drif­ten kom­mer att skö­tas fö­re­ta­get Atrac­ta som tar in an­non­sö­rer för att fi­nan­si­e­ra drift och sköt­sel av Ka­ta­ri­na­his­sen när den väl öpp­nar om någ­ra år.

– Vi har för­stått att en del kanske kom­mer att re­a­ge­ra och ha syn­punk­ter på ut­form­ning­en. Men Ka­ta­ri­na­his­sen har all­tid haft skyl­tar, och för många år se­dan var de be­tyd­ligt fler än vad som ska vi­sas nu, sä­ger Eva Ros­man.

– Men det är in­te vi som an­sva­rar för dem, det är fas­tig­hets­ä­ga­ren. Där­e­mot hop­pas vi kun­na an­vän­da dem ibland för att få ut in­for­ma­tion om ut­bygg­na­den av Slus­sen, sä­ger hon.

Det blev ny­li­gen klart att Atri­um Ljung­berg för­vär­var KF-hu­set vid Slus­sen där Ka­ta­ri­na­his­sen in­går av Folk­sam, som ti­di­ga­re har ägt fas­tig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.