Bo-pro­jek­tet som tap­pa­de flyt

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm -

För sju år sen sjö­sat­tes Bo på båt-pro­jek­tet. Se­dan dess har ing­en ut­vär­de­ring gjorts. I dag finns 23 tillåt­na boplat­ser på vat­ten i Stock­holm. Men be­tyd­ligt fler bor i si­na bå­tar.

Björn Asplund sit­ter vid köks­bor­det på sin båt Vi­king som lig­ger för­töjd vid en av de 23 plat­ser på Sö­der Mä­lar­strand som är de en­da tillåt­na boplat­ser­na på båt i he­la Stock­holm.

– I prak­ti­ken bos det på många fler bå­tar än där det är tillå­tet, sä­ger Björn Asplund, som är ord­fö­ran­de i Sö­der Mä­lar­strands skepps­för­e­ning och för­e­ning­en Stock­holms skepps­bo­stä­der.

Han och fle­ra i för­e­ning- ar­na tyc­ker att det bor­de fin­nas fler tillåt­na boplat­ser för bå­tar.

– Vi tror att man tar stör­re an­svar för sitt far­tyg om man of­fi­ci­ellt bor där. Dess­utom be­ta­lar man skatt där man verk­li­gen bor, sä­ger Björn Asplund och fort­sät­ter:

– Det är bo­stads­brist i Stock­holm och finns då­ligt med till­gång på bygg­bar mark, men vi har jät­testo­ra vat­ten­speg­lar.

Bor­de fin­nas fler

Det var 2011 som pi­lot­pro­jek­tet Bo på båt lan­se­ra­des och de förs­ta hy­res­kon­trak­ten mel­lan skut­ä­gar­na och Stock­holms ham­nar skrevs. Vi träf­fa­de Björn Asplund re­dan för fem år se­dan och pra­ta­de om pro­jek­tet, se­dan dess har in­te myc­ket hänt. 25 plat­ser har bli­vit 23 för att få det luf­ti­ga­re mel­lan bå­tar­na.

Hy­res­vär­den er­bju­der hy­res­gäs­ter­na av­lopp­stöm­ning, till­gång till dricks­vat­ten, elan­slut­ning, källsor­te­ring och brev­lå­da.

– Vi har ef­ter­lyst en ut­vär­de­ring, ef­tersom det kal­las för ett pro­jekt. Men vi har in­te hört nå­got, sä­ger Björn Asplund.

Fak­tum är att det in­te har gjorts nå­gon så­dan. Tor Wil­den­stam, en­hets­chef i in­ners­tan på Stock­holms ham­nar, be­rät­tar att frå­gan in­te va­rit pri­o­ri­te­rad.

– Vi har haft många sto­ra pro­jekt, som Slus­sen och No­bel Cen­ter. Bo på båt-pro­jek­tet har in­te ham­nat på dag­ord­ning­en, sä­ger han.

Just nu gör Stock­holms ham­nar om kö­sy­ste­met för an­sö­kan om båt­plats där man kan bo. Det finns ing­en sta­tistik på hur många som vill.

– Det har va­rit svårt att se vil­ka an­sök­ning­ar som är se­ri­ö­sa. Vi gör om sy­ste­met så att man mås­te ha ett far­tyg om man an­sö­ker om plats, sä­ger Tor Wil­den­stam.

En krä­van­de till­va­ro

Det har hänt att Stock­holms ham­nar har av­hyst folk som bor olov­li­gen i si­na bå­tar.

– Of­ta i kom­bi­na­tion med nå­got an­nat, som ute­bli­ven be­tal­ning el­ler att far­ty­get är i så pass då­ligt skick. Men det är ing­en pri­o­ri­te­rad frå­ga och vi över­va­kar och ja­gar in­te vå­ra hy­res­gäs­ter, sä­ger Tor Wil­den­stam.

Björn Asplund har bott på sin båt se­dan 1997.

– De förs­ta åren fick jag ju in­te det, då vak­ta­de jag den i stäl­let 24 tim­mar om dyg­net. Att bo på båt är be­tyd­ligt mer krä­van­de än att ha hus. Du mås­te dra upp den på varv en gång vart fem­te år och det du in­te kan i hant­verk mås­te du lä­ra dig, sä­ger Björn Asplund.

Han vill va­ra tyd­lig med att sam­ar­be­tet med Stock­holms ham­nar fun­ge­rar bra.

– Ut­märkt till och med. Men vi vill ut­veck­la pro­jek­tet, in­te av­veck­la det. Till ex­em­pel skul­le vi vil­ja ord­na så att vi kan vär­ma upp bå­tar­na med berg­vär­me.

Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se Det är bo­stads­brist i Stock­holm och finns då­ligt med till­gång på bygg­bar mark, men vi har jät­testo­ra vat­ten­speg­lar.

FRIHETSKÄNSLA. ”När jag run­dar Mün­chen­bryg­ge­ri­et kan jag ibland und­ra om allt fly­ter och kän­na skräck in­för att mi­na böc­ker ska ha ba­dat. Men det är en frihetskänsla att bo i båt. I prak­ti­ken bor jag här, men i te­o­rin: om jag rutt­nar på ut­sik­ten över Gam­la stan och Stads­hu­set kan jag kas­ta loss” sä­ger Björn Asplund.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

23 PLAT­SER. Det finns i dag 23 plat­ser där det är tillå­tet att bo på båt i Stock­holm.

SOV­RUM. Björn Asplund har två ex­tra sov­rum, tvätt- och disk­ma­skin samt två kök på sin båt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.