Nu för­svin­ner sta­dens lå­ne­cyklar

Ci­ty­bi­kes har fun­nits i Stock­holm se­dan 2006. Nu för­svin­ner lå­ne­cy­kel­sy­ste­met.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Sta­dens av­tal med Ci­ty­bi­kes för­längs in­te och nå­got nytt lå­ne­cy­kel­fö­re­tag har in­te kon­trak­te­rats.

Det­ta då upp­hand­ling­en, som star­ta­des för två år se­dan, över­kla­ga­des. Nå­got vi be­rät­tat ti­di­ga­re.

Nu ska 150 sta­tio­ner och cir­ka 1500 lå­ne­cyklar tas bort för gott från sta­dens ga­tor. Det­ta sker helt i onö­dan, en­ligt fö­re­ta­get självt.

– Att ploc­ka ner ett helt fun­ge­ran­de sy­stem känns in­te rätt, sä­ger Claes Ku­gel­berg, vd på Cle­ar Chan­nel som dri­ver Ci­ty­bi­kes.

En­ligt Cle­ar Chan­nel är det fullt lag­ligt att för­länga det be­fint­li­ga av­ta­let. Rakt mot­satt åsikt har Jo­nas Eli­as­son, tra­fik­di­rek­tör på Tra­fik­kon­to­ret.

– Om vi skul­le för­länga kon­trak­tet är ris­ken över­häng­an­de att vi skul­le för­lo­ra i dom­stol och då bli ska­de­stånds­skyl­di­ga. Den ris­ken kom­mer vi in­te ta, så av­ta­let av­slu­tas och lå­ne­cyk- lar­na för­svin­ner, sä­ger han.

En ny upp­hand­ling ska ge­nom­fö­ras, men en ny ak­tör kom­mer med all sä­ker­het in­te kun­na va­ra på plats för­rän sä­song­en 2020.

Det här in­ne­bär att Stock­holm står ut­an ett kom­mu­nalt upp­hand­lat lå­ne­cy­kel­sy­stem i drygt ett år.

I ett sis­ta för­sök har Ci­ty­bi­kes på sin hem­si­da upp­ma­nat be­sö­ka­re att kon­tak­ta tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén ( MP) och kla­ga över hur ären­det har han­te­rats.

– Det lig­ger i sa­kens na­tur att de för­sö­ker sät­ta po­li­tiskt tryck på oss, ef­tersom de för­lo­rar myc­ket peng­ar och mark­nads­an­de­lar på att vi in­te för­läng­er med dem, sä­ger Jo­nas Eli­as­son.

– Vi ha­de gär­na fort­satt att er­bju­da vå­ra tjäns­ter un­der det här glap­pet in­nan en ny ak­tör är på plats. Ma­ken till då­lig han­te­ring har vi ald­rig va­rit med om, sä­ger Claes Ku­gel­berg på Cle­arC­han­nel.

And­ra pri­va­ta ak­tö­rer, som till ex­em­pel EU-bi­kes, finns kvar.

FO­TO: CI­TY­BI­KES

PUTS VÄCK. Lå­ne­cy­kel­sy­ste­met Ci­ty­bi­kes mon­te­ras ner och cyk­lar­na ska tas bort, men nå­got nytt al­ter­na­tiv finns på plats först år 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.