Re­plik: Fas­tig­hets­ä­gar­na har lå­tit Löv­hol­men för­fal­la

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Pernilla Les­se, verk­sam­hets­le­da­re och Jo­achim Gra­nit, konst­när­lig le­da­re, Färg­fa­bri­ken

Färg­fa­bri­ken har be­dri­vit verk­sam­het på Löv­hol­men se­dan 1995. Vi läs­te er ar­ti­kel om van­da­lism på Löv­hol­men i det se­nas­te num­ret och vi som är verk­sam­ma på Färg­fa­bri­ken vill pre­sen­te­ra vår upp­fatt­ning om vad som sker i om­rå­det Löv­hol­men. Det be­hövs en mot­bild till den bild som ges av fas­tig­hets­ä­gar­na, i det­ta fall av Os­kar Ku­rasz på Skans­ka.

Vi för­står att det är kul att få kom­ma in ba­kom av­spärr­ning­ar­na och vi­sa lä­sar­na de spän­nan­de för­fall­na mil­jö­er­na. Bil­der­na är för­fö­ris­ka och kom­mer na­tur­ligt­vis loc­ka fler att ta sig för­bi av­spärr­ning­ar­na. Vil­ket i sin tur är ett pro­blem för oss på Färg­fa­bri­ken och and­ra in­di­vi­der och or­ga­ni­sa­tio­ner, ex­em­pel­vis Platt­form Stock­holm och Färg­kon­to­ret, som ak­tivt ar­be­tar och ver­kar på plat­sen. Vi oro­ar oss för ökad van­da­lism och osä­ker­het i om­rå­det, och för att det ska hän­da olyc­kor. Dess­utom ser vi det som re­surs­slö­se­ri att lo­ka­ler­na in­te an­vänds un­der så lång tid.

Att lå­ta fas­tig­hets­ä­ga­ren ge en en­si­dig bild av ut­veck­ling­en och dess­utom in­te alls ifrå­ga­sät­ta el­ler pro­ble­ma­ti­se­ra det för­fall som på­ta­las ger in­te en rätt­vis bild av lä­get. Vi me­nar att fas­tig­hets­ä­ga­ren möj­lig­gjort för­fal­let ge­nom un­der­lå­tel­se av un­der­håll un­der tio års tid, trots Stads­mu­se­ets grön­märk­ning. Att ak­ti­ve­ra om­rå­det ge­nom att un­der mel­lan­ti­den ha upp­lå­tit lo­ka­ler­na till till­fäl­li­ga verk­sam­he­ter såsom Skans­ka har gjort i gam­la Bec­kers hu­vud­kon­tor ha­de på ett en- kelt sätt löst frå­gan om för­slum­ning och för­fall.

Det är nu de bygg­na­der fas­tig­hets­ä­ga­ren se­dan länge pla­ne­rat att ri­va (in­nan nå­gon de­talj­plan el­ler kul­tur­hi­sto­risk un­der­sök­ning är gjord) som upp­vi­sar det­ta för­fall. Kanske vill fas­tig­hets­ä­ga­ren und­vi­ka att få opi­ni­o­nen mot sig när riv­ning­ar­na bör­jar dra igång. Vi tror att det är vik­tigt för lä­sar­na att få fler per­spek­tiv då des­sa frå­gor är vik­ti­ga för med­bor­gar­na och sta­dens ut­veck­ling. Vem an­sva­rar egent­li­gen för för­slum­ning­en av Löv­hol­men? Vem sit­ter på möj­lig­he­ten att gö­ra nå­got åt den­na för­slum­ning?

FO­TO: FÄRG­FA­BRI­KEN

DET GÅR OM MAN VILL ME­NAR, FÄRG­FA­BRI­KEN. I kol­la­get syns Färg­fa­bri­ken fö­re och ef­ter re­stau­re­ring och re­no­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.