sa tan­ker Da­ni­el loc­ka stor­publik till tel­lus mnaat­cher

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

En bit in i sin tred­je sä­song i ban­dyns högs­ta se­rie bör­jar kvar­ters­klub­ben IK Tel­lus, grun­dad re­dan 1921, bli eta­ble­ra­de på högs­ta ni­vå. Men sät­tet man ar­be­tar på stic­ker ut – på fle­ra sätt. Da­ni­el Ei­der­bäck har många tit­lar på sitt cv som är för­knip­pa­de med IK Tel­lus. Ti­di­ga­re spe­la­re, och idag sty­rel­se­le­da­mot och mark­nads­an­sva­rig. En del i det är att han är man­nen bakom klub­bens upp­märk­sam­ma­de re­klam­kam­pan­jer på so­ci­a­la me­di­er.

Se­nast en film­kam­panj på Fa­ce­book där en Tel­lus­s­pe­la­re i sam­band med Hal­lo­ween kör­de trick or tre­at hos in­tet ont anan­de Bro­bergsfans i Stock­holm. Tan­ken var att loc­ka bor­t­a­sup­port­rar till Zin­ken, där Tel­lus spe­lar. En av många idéer med mark- nads­fö­ring ut­an­för box­en som klub­ben ge­nom­fört. Men när vi kas­tar ti­teln PR­ge­ni på Da­ni­el Ei­der­bäck så avvär­jer han snabbt.

– Vi är ett team bakom all­ting, så jag ska verk­li­gen in­te ta på mig nå­gon så­dan roll. Vi är en så­dan li­ten klubb där man hjäl­per till där man kan, sä­ger han, och be­rät­tar att han se­dan en kort tid till­ba­ka bor i Kö­pen­hamn. Här­ligt gäng Men en­ga­ge­mang­et i Tel­lus släp­per han in­te för det, det mesta går att skö­ta via nä­tet och te­le­fon. Och hjär­tat för klub­ben är stort, det märks om in­te an­nat när han pra­tar om den.

Men det är ing­en Sö­derorts­bo som valt att en­ga­ge­ra sig så myc­ket ide­ellt i en li­ten för­e­ning som Tel­lus. Da­ni­el väx­te upp i Gam­le­by i Små­land, in­nan han ham­na­de i hu­vud­sta­den för stu­di­er. Han ha­de egent­li­gen tänkt läg­ga av med ban­dyn, men blev över­ta­lad att li­ra i gul­blått.

– Från förs­ta bör­jan när jag kom hit som spe­la­re var gre­jen att la­get var ett så här­ligt gäng. Och att vi in­te tar oss själ­va på så stort all­var. Det där finns kvar, trots att da­gens lag spe­lar i högs­ta se­ri­en, sä­ger Da­ni­el Ei­der­bäck. Vill växa i Sö­derort La­get spe­lar si­na mat­cher en bit från dess ur­sprung­li­ga hem, Tel­lus­borgs­vä­gen i Mid­som­mar­kran­sen. Men klubb­hu­set lig­ger kvar där. Zin­kens­damm på Södermalm, där man fak­tiskt spe­lat läng­re är Ham­mar­by, är se­dan länge ett and­ra hem för kvar­ters­gäng­et från när­för­ort. Blå­gul färg pry­der till och med det en­da av­byt­ar­bå­set. Sam­ti­digt är det in­te myc­ket folk på mat­cher­na. Ett par hund­ra är stan­dard, även i elit­se­ri­en.

Har ni nå­gon stra­te­gi för att nå folk i de väx­an­de stads­de­lar­na Mid­som­mar­kran­sen och Lil­je­hol­men, till ex­em­pel?

– För det förs­ta har vi två un­der­ba­ra fans i Tel­lus ult­ras. Men ab­so­lut, vi vill växa. Där är re­klam­fil­mer­na ett sätt att nå ut. Och i för­läng­ning­en vill vi star­ta barn- och ung­doms­verk­sam­het. I dag går det in­te, de isy­tor som finns är upp­bo­ka­de. Men snart finns en ban­dy­hall i Gub­bäng­en, sä­ger Da­ni­el Ei­der­bäck.

Det är när den kom­mer på plats 2020 som Tel­lus, som idag en­dast har ett herr­lag, kan sat­sa på att ta näs­ta steg och star­ta bredd­verk­sam­het. Jo­hann Ber­nö­vall 073-600 69 22 jo­hann.ber­no­vall@di­rekt­press.se

Da­ni­el Ei­der­bäck vill med Tel­lus spe­ci­el­la mark­nads­fö­rings­stil in­te ba­ra gö­ra re­klam för klub­ben Tel­lus. ”Vi är mis­sio­nä­rer för spor­ten ban­dy i Stock­holm som jag ser det. Det finns för myc­ket ont i värl­den re­dan, så var­för brå­ka med and­ra klub­bar?” sä­ger han. MISSIONÄR. FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.