RO­SA STA­TIO­NEN BJU­DER IN TILL NYA MÖ­TEN

Var­je tis­dag fylls språk­kafé­et på Ro­sa Sta­tio­nen vid Te­le­fon­plan av ny­an­län­da och eta­ble­ra­de svens­kar. Vi var med på en kväll som bjöd på fle­ra spon­ta­na mö­ten.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Text: Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

Var­je tis­dag fylls språk­kafé­et vid Te­le­fon­plan av ny­an­län­da och eta­ble­ra­de svens­kar. Vi an­slöt un­der en full­satt no­ve­ber­kväll.

J ag lär mig mas­sa sa­ker. I dag har vi pra­tat om maträt­ter, vad man la­gar i Kon­go och Af­gha­nis­tan. Det skul­le va­ra kul att sam­las och la­ga mat till­sam­mans!

Det sä­ger Mi­ran­da Hai­re som bor i om­rå­det och be­fin­ner sig på Ro­sa Sta­tio­nen vid Te­le­fon­plan.

Här er­bju­der Re­fu­ge­es Wel­come Stock­holm och Mid­som­mar­går­den språk­kafé där ny­an­län­da och eta­ble­ra­de svens­kar fi­kar, um­gås och övar på svens­ka ihop var­je tis­dags­kväll. Syf­tet är att få män­ni­skor att ut­by­ta er­fa­ren­he­ter och in­te­gre­ra ny­an­län­da i det svens­ka sam­häl­let.

– En del är att lä­ra sig svens­ka, en an­nan att lä­ra kän­na de som bor här, sä­ger Mo­ham­med Ba­ri­kan på Re­fu­ge­es Wel­come Stock­holm. Skratt och myc­ket folk Cir­ka 60 per­so­ner be­sö­ker kafé­et den här da­gen. Skratt och hög­ljud­da rös­ter över­rös­tar stund­tals sor­let i lo­ka­len. Vid bor­den sit­ter unga och gam­la, folk som går i sko­lan och folk som job­bar. De som fått up­pe­hålls­till­stånd och de som vän­tar på be­sked, de som pra­tar fly­tan­de svens­ka och de som lär sig.

– Det är väl­digt blan­dat här. Oli­ka kul­tu­rer, län­der och åld­rar. Det känns väl­digt osegre­ge­rat, sä­ger Char­lie Ze­rit från Eri­trea.

Han sit­ter mitte­mot Mo­na Fou­ad som ock­så kom­mit från Eri­trea.

– Som ny­an­länd kan man kän­na sig su­pe­ren­sam, be­rät­tar hon. På frå­gan om språk­kafét fått hen­ne att kän­na sig mind­re en­sam nic­kar hon över­ty­gat. Haz­rat Sa­fi in­stäm­mer: – Det är jät­te­kul att va­ra här. Ibland kän­ner man sig en­sam. Då kan man få då­li­ga tan­kar och då är det bätt­re att kom­ma hit. Man kän­ner sig som en del av sam­häl­let, sä­ger han. Vad pra­tar man om på ett språk­kafé?

– Det blir gans­ka spon­tant. Ett äm­ne le­der till ett an­nat. Of­ta pra­tar vi om det som hän­der just nu, typ vad man gjor­de på hal­lo­ween och att det är jul snart. Vi bru­kar ock­så kö­ra en run­da när folk får pra­ta om sin kul­tur, hur man le­ver i sitt hem­land, sä­ger Char­lie Ze­rit.

– Han har ta­git med sig någ­ra svens­ka ord som är li­te krång­li­ga ef­tersom de har fle­ra be­ty­del­ser. Till ex­em­pel or­det kall, sä­ger vo­lon­tä­ren Karin Rörstrand och pe­kar på bloc­ket mel­lan hen­ne och Yo­sef Al­ka­lo. Men de som är folk­skyg­ga då?

– Vo­lon­tä­rer­na bru­kar se dem och gå fram till dem som är li­te bly­ga, ta med dem till ett bord och få in dem i sam­ta­let, sä­ger vo­lon­tä­ren Mo­ham­med Ba­ri­kan. ”Vi in­klu­de­rar” Mo­ham­med Ba­ri­kan kom själv hit som flyk­ting för länge sen och den eg­na er­fa­ren­he­ten och frå­gan ” hur kan jag hjäl­pa till?” blev star­ten på hans en­ga­ge­mang för in­klu­de­ring och in­ter­gra­tion. Språk­kafé­et de dri­ver på Ro­sa Sta­tio­nen är be­ri­kan­de för al­la, me­nar han.

– Det här är in­te ba­ra ett stäl­le för ny­an­län­da där de kan lä­ra sig svens­ka. Vi job­bar med in­klu­de­ring. Det för­ut­sät­ter ock­så att eta­ble­ra­de svens­kar tar in de här män­ni­skor­na och att det blir ett ut­byte, sä­ger Mo­ham­med Ba­ri­kan.

Ro­sa Sta­tio­nen har to­talt 77 vo­lon­tä­rer och bort­sett från språk­kafé­et ord­nar de ock­så kul­tur­ak­ti­vi­te­ter varan­nan sön­dag och pro­gram­me­rings­kurs var­je ons­dag.

Det är väl­digt blan­dat här. Oli­ka kul­tu­rer, län­der och åld­rar. Det känns väl­digt osegre­ge­rat.

Mo­ham­mad Alah­mad, Efe­mia Bos, Char­lie Ze­rit, Mo­na Fou­ad och Za­h­ra Ha­mid har lärt kän­na varand­ra ge­nom språk­kafé­et.

SPON­TA­NA SAM­TAL. Mo­ham­med Ba­ri­kan är en av vo­lon­tä­rer­na på Re­fu­ge­es Wel­come Swe­den. FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Mo­ham­mad Alah­mad, Efe­mia Bos, Char­lie Ze­rit, Mo­na Fou­ad och Za­h­ra Ha­mid har lärt kän­na varand­ra ge­nom språk­kafét. VAD GJOR­DE DU PÅ HAL­LO­WEEN?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.