Hal­lå stock­hol­ma­re

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

Till re­la­tions­våld­cen­t­rum Syd­väst i Skär­hol­mens cent­rum kan du som fyllt 18 år och va­rit ut­satt för våld vän­da dig för att få stöd och hjälp. Det kan till ex­em­pel hand­la om våld i nä­ra relationer, he­ders­re­la­te­rat våld el­ler en gam­mal hän­del­se som du in­te kun­nat be­ar­be­ta.

Du får be­hand­ling in­di­vi­du­ellt el­ler i grupp och prak­tis­ka råd och in­for­ma­tion om ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter. Du kan även få råd­giv­ning via te­le­fon. I sam­band med po­li­san­mä­lan el­ler för­hör får du mo­ti­ve­ran­de och stöd­jan­de sam­tal.

Även de som ut­ö­var våld och som vill bry­ta sitt be­te­en­de kan få stöd av cent­ret.

Re­la­tions­vålds­cent­ret har öp­pet un­der var­da­gar kloc­kan 8.00–16.50. Adres­sen är

Bred­holms­ga­tan 4, ovan­för bib­li­o­te­ket och te­le­fon­num­ret är 08–508 24 863.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.