Kra­vet: Ta bort nya små­båts­ham­nen

Små­båts­ham­nen som ut­for­mats längs den nya strand­pro­me­na­den i Grön­dal stri­der mot de­talj­pla­nen. Det slår Stads­bygg­nads­kon­to­ret nu fast, och fö­re­slår där­för att svart­byg­get ska bort. UT­AN BYGGLOV I GRÖN­DAL. Nu kom­mer krav på att den tas bort

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 -

I vatt­net längs strand­pro­me­na­den un­der Grön­dals­bron gup­par någ­ra rö­do­ran­ge bo­jar. Det är Stock­holms stad som an­lagt 38 båt­plat­ser för att be­dri­va små­båts­hamn. Det­ta på upp­drag av id­rotts­för­valt­ning­en, som nu är oen­se med stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Re­dan i vå­ras skrev vi om svart­byg­get, ef­ter det skic­ka­des en sen bygg­lov­san­sö­kan in.

Små­båts­ham­nen har näm­li­gen upp­rät­tats ut­an bygglov och nu ver­kar det som att den i ef­ter­hand in­kom­na bygg­lov­san­sö­kan kom­mer att få av­slag. Po­li­ti­ker­na av­gör Byg­get stri­der näm­li­gen mot de­talj­pla­nen där det står att om­rå­det ska be­va­ras som öp­pet vat­ten­om­rå­de.

Men av­sla­get är hit­tills ba­ra ett för­slag från stads­bygg­nads­kon­to­ret.

I tors­dags, ef­ter att den­na tid­ning skic­ka­des till tryck, togs ären­det upp av po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den.

Klart är i al­la fall att för­sla­get till av­slag ifrå­ga­sätts av id­rotts­för­valt­ning­en som bland an­nat me­nar att ef­ter­frå­gan på båt­plat­ser är myc­ket stor och att små­båts­ham­nen till­go­do­ser ett all­mänt ge­men­samt be­hov som i för­läng­ning­en bi­drar till ett bre­da­re ut­bud av fri­tid för Stock­holms in­vå­na­re och en mer le­van­de mö­tes­plats för de som bor där. Ef­ter­frå­gan på plat­ser­na Stads­bygg­nads­kon­to­ret på­pe­kar att ham­nen en­dast har ett be­grän­sat an­tal båt­plat­ser som be­rör ett få­tal män­ni­skor och be­dö­mer där­för att den in­te till­go­do­ser det ge­men­sam­ma be­ho­vet.

Men id­rotts­för­valt­ning­en me­nar att ham­nen bör ses som en mind­re av­vi­kel­se och tryc­ker på att den in­te bi­drar till nå­gon ”av­se­värd olä­gen­het” el­ler mot­ver­kar syf­tet med om­rå­dets de­talj­plan. ”Bor­de sä­ga nej” Det hål­ler in­te stads­bygg­nads­kon­to­ret med om. De an­ser tvärtom att po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den – som allt­så tog ställ­ning i tors­dags – bor­de sä­ga nej till att ge små­båts­ham­nen bygglov i ef­ter­hand.

Om in­te bygg­lo­vet god­känns mås­te små­båts­ham­nen tas bort. Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe so­derort@di­rekt­press.se

FO­TO: JO­SE­FI­NE THU­RE­SON KÄM­PE

Små­båts­ham­nen sak­na­de till­stånd. HAMNMISS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.