In­te far­ligt att cyk­la – men hjälm är bra

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej -

4 60 mil. Så långt har jag rul­lat sen jag bör­ja­de cy­kel­pend­la till job­bet i au­gusti för­ra året. Två gång­er har jag stått på hu­vu­det. En gång hal­ka­de jag i en grus­hög som låg kvar ef­ter att snön smält bort och en gång på en lömsk kant vid ett väg­byg­ge. Bå­da gång­er­na har jag sla­git i cy­kel­hjäl­men i as­fal­ten.

Blå­mär­ke­na på res­ten av krop­pen har skvall­rat om att det in­te ha­de va­rit någ­ra ro­li­ga smäl­lar för mitt hu­vud att ta. Tu­sen­tals mil.

Så långt har jag pro­me­ne­rat i den här stan sen jag flyt­ta­de hit 2003. En gång har jag gått och tril­lat or­dent­ligt, när jag hal­ka­de på en is­fläck på Stu­re­plan 2005. Det gjor­de ont, men som tur var kla­ra­de sig hu­vu­det.

Vad jag vill be­vi­sa med det­ta? Att min högst per­son­li­ga upp­le­vel­se är att det var­ken är sär­skilt far­ligt att gå el­ler cyk­la i Stock­holm. Men det finns än­då skäl för mig att an­vän­da hjälm när jag cyklar. Den skyd­dar när olyc­kan väl är fram­me. Man be­hö­ver in­te va­ra fors­ka­re

för att in­se att ris­ken för all­var­li­ga hu­vud­ska­dor ökar ju hög­re has­tig­het man hål­ler. I och med att has­tig­he­ten näs­tan all­tid är hög­re när jag cyklar har jag dess­utom kor­ta­re tid på mig att fat­ta rätt be­slut när fa­ran väl up­pen­ba­rar sig. Och de po­ten­ti­el­la fa­ror­na är ty­värr många för oss som cyklar i Stock­holm; oupp­märk­sam­ma med­tra­fi­kan­ter, stol­par i cy­kel­ba­nor och cy­kel­fält som helt plöts­ligt upp­hör, är någ­ra.

Jag tror att de fa­ror­na av­skräc­ker be­tyd­ligt fler från att bör­ja cyk­la i Stock­holm än det fak­tum att en ma­jo­ri­tet av sta­dens cy­klis­ter bär hjälm. Jag läg­ger mig in­te i hur and­ra gö­ra, men jag kom­mer ald­rig slu­ta cyk­la med hjälm.

HAM­PUS JARNLO Ny­hets­chef Pra­ta med mig! ham­pus.jarnlo @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.