Ut­gi­ven 1988 pro­du­cent Pe­ter Col­lins

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Wil­ton. ”Det kun­de lätt ha miss­lyc­kats om vi ha­de gjort ett slar­vigt jobb. Vi spe­la­de in­te in mu­si­ken i den ord­ning den lig­ger på ski­van, så vi var tvung­na att se till att lå­tar­na pas­sa­de ihop or­dent­ligt. Det var som att lä­sa ett film­ma­nus.”

Sett i back­spe­geln sä­ger ban­det att de upp­lev­de ögon­blick av in­spi­ra­tion och fru­stra­tion un­der in­spel­ning­en av ski­van. ”Vis­sa de­lar var enk­la, and­ra var … in­te nöd­vän­digt­vis svå­ra, men mer tidskrä­van­de”, sä­ger Ta­te. ”Över­gång­ar­na mel­lan lå­tar­na kräv­de till ex­em­pel en hel del pla­ne­ring, men det ha­de vi ing­et emot så länge vi njöt av ar­be­tet.”

Ope­ra­tion: Mindcri­me är det av Qu­e­ens­rÿches al­bum som fullt ut ut­kris­tal­li­se­rar de­ras ar­tis­tis­ka vi­sio­ner och som står för nå­got spän­nan­de och ut­ma­nan­de. Med en näs­tan fläck­fri sam­ling lå­tar gick de mot ström­men och be­vi­sa­de att även ett he­a­vy me­tal-band var ka­pab­la att upp­vi­sa in­tel­li­gens i sin mu­sik.

De­ras näs­ta ski­va Em­pi­re sål­de snäp­pet bätt­re, men Mindcri­me är rikt­mär­ket mot vil­ket ban­dets al­la and­ra pre­sta­tio­ner mäts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.