Ut­gi­ven 1976 pro­du­cen­ter Tom­my Ra­mo­ne och Craig Le­on

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Hey ho, let’s go! Hey ho, let’s go!’ Med de or­den an­non­se­ra­de Ra­mo­nes sin jeans- och lä­der­be­kläd­da an­komst för värl­den. New York-ban­dets pun­ki­ga de­but­plat­ta med den smitt­sam­ma tre­ac­kords­öpp­nings­lå­ten Blitzkreig Bop dräm­de till lyss­na­ren i skal­len med ett dus­sin två­mi­nu­ter­slå­tar.

Allt­för många ski­vor an­ses va­ra in­fly­tel­se­ri­ka, men i det här fal­let – trots si­na in­led­nings­vis mag­ra för­sälj­nings­siff­ror – kan man nog på­stå att i prin­cip varten­da ett av de­bu­tal­bu­mets ur­sprung­li­ga 6 000 ex­em­plar ham­na­de hos nyc­kel­fi­gu­rer som aspi­re­ran­de mu­si­ker, jour­na­lis­ter och kre­a­ti­va per­so­ner, vil­ket gav upp­hov till en helt ny rö­rel­se. En­kelt ut­tryckt: Sex Pi­stols spe­la­de på Mar­quee den 12 feb­ru­a­ri 1976, Ra­mo­nes de­bu­tal­bum släpp­tes den 23 april och se­dan sked­de punk­fe­no­me­net. Över ba­ra en natt blev lå­tar­na kor­ta­re och mu­si­ken snab­ba­re och ar­ga­re.

Men det är ett miss­för­stånd – till och med en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.