43 Electric La­dy­land

The Ji­mi Hend­rix Ex­pe­ri­ence

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Electric La­dy­land kom in­te till värl­den ut­an föds­lovån­dor. Det tog Ji­mi Hend­rix ett helt år att gö­ra verk­lig­het av de mäk­ti­ga och kom­plexa so­nis­ka idéer han bar på. Men Electric La­dy­land är en över­mänsk­lig bragd på så många ni­vå­er. Det är en sum­me­ring av Hend­rix egen kos­mo­lo­gi, ett in­tri­kat verk av ufo­lo­gi, my­to­lo­gi, pa­ral­lel­la uni­ver­sum, astra­la re­sor, al­ter­na­ti­va verk­lig­he­ter, re­in­kar­na­tion och kär­le­kens ma­gis­ka kraf­ter. Ski­van är Ji­mi Hend­rix rakt ige­nom.

På den ti­den be­trak­ta­des ett år som en oer­hört lång tid för en roc­kar­tist att äg­na åt att gö­ra en ski­va. Och mitt un­der pro­ces­sen med att ska­pa Electric La­dy­land läm­na­de Ji­mi Hend­rix ma­na­ger Chas Chand­ler pro­jek­tet, Chas Chand­ler som ha­de upp­täckt Hend­rix och gjort ho­nom till en stjär­na. Ji­mi Hend­rix band, the Ex­pe­ri­ence, bör­ja­de fal­la sam­man och det skul­le ba­ra bli vär­re un­der de ota­li­ga in­spel­nings­ses­sio­ner­na som ibland ver­ka­de ut­an än­de. Un­der he­la in­spel­ning­en var Hend­rix intrass­lad i rätts­li­ga pro­blem som be­rod­de på kon­trakt han ha­de skri­vit på in­nan han slog ige­nom. Han var re­gel­bun­det tvung­en att pa­u­sa ar­be­tet med ski­van för att åka ut och spe­la in peng­ar till pro­jek­tets näs­ta fas och för att hål­la all­ting vid liv. Vid det här la­get var ba­sis­ten No­el Red­ding och trum­mi­sen Mit­ch Mit­chell slit­na ef­ter ett år av hårt tur­ne­ran­de och ska­pan­det av två su­per­ba al­bum: Are You Ex­pe­ri­enced och Ax­is: Bold As Lo­ve. De ha­de dess­utom drä­ne­rats på ener­gi ef­ter att ha fes­tat in­ten­sivt och in­ta­git ko­pi­ö­sa mäng­der LSD och and­ra po­pu­lä­ra dro­ger.

Electric La­dy­land skul­le bli den sista ski­van som The Ji­mi Hend­rix Ex­pe­ri­ence spe­la­de in till­sam­mans. Grup­pen splitt­ra­des strax ef­ter att den var fär­di­gin­spe­lad. Det skul­le ock­så bli den sista stu­di­o­ski­van som Ji­mi Hend­rix slut­för­de un­der sin livs­tid.

Ski­van in­leds med ett kort, ab­strakt styc­ke: And The Gods Ma­de Lo­ve. Re­sul­ta­tet av äls­kog är van­li­gen re­pro­duk­tion och här sker det i en enorm, kos­misk ska­la. Det vi hör är ing­et mind­re än uni­ver­sums till­bli­vel­se. Ge­nom att ma­ni­pu­le­ra band­spe­la­re lyc­ka­des Hend­rix och den bril­jan­te tek­ni­kern Ed­die Kra­mer fånga hän­del­sen i ljud. En in­spel­ning av trum­pu­kor sak­ta­des ner för att ska­pa ett olycks­bå­dan­de ljud, som av­läg­sen ås­ka. Ji­mi Hend­rix röst är ock­så ned­s­ak­tad till ett gu­da­likt re­gis­ter som in­te på­min­ner om mänsk­ligt språk.

Ha­ve You Ever Been (To Electric La­dy­land) är en in­bju­dan for­mu­le­rad som en frå­ga, i sam­ma stil som ”ha­ve you ever been ex­pe­ri­enced?” från Hend­rix förs­ta ski­va. I Ha­ve You Ever Been (To Electric La­dy­land) spri­der äng­lar­na ut si­na ving­ar för att väl­kom­na oss, en fras som Hend­rix har lå­nat från BB Kings blues­klas­si­ker Sweet Litt­le Ang­el. Det lå­ter som Cur­tis May­fi­eld på sy­ra med ett gäng sex­i­ga och över­na­tur­li­ga äng­lar av kvin­no­kön. Men vi har knappt satt oss till rät­ta på det fluf­fi­ga mol­net in­nan vi ab­rupt tas ner på jor­den igen med den sväng­igt roc­kan­de .

Si­da ett av­slu­tas med en an­nan av Hend­rix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.