Ut­gi­ven 1991 pro­du­cent Bob Rock

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Men det var En­ter Sand­man som slog in dör­rar­na till mainstream­få­ran för Me­tal­li­ca. Lars Ul­rich upp­märk­sam­ma­de och ar­ran­ge­ra­de om Kirk Ham­metts intro­riff vil­ket led­de till att En­ter Sand­man blev en odöd­lig me­tal­klas­si­ker.

Trots sin po­pu­la­ri­tet är det långt ifrån nå­gon pop­ski­va. Den mäk­ti­ga Sad But True går in­te att vär­ja sig mot. Bob Rock be­skri­ver lå­tens sten­kros­sar­riff som ”en kraft som in­te går att stop­pa” och det är med den lå­ten som Me­tal­li­ca eta­ble­ra­de sig som metal­värl­dens främs­ta stjär­nor.

The Un­for­gi­ven var ett an­nat stort språng fram­åt. Den är lad­dad med at­mo­sfär och dra­ma, en me­di­ta­tion över li­vet, kär­le­ken och fri­he­ten som är vär­dig de­ras sto­ra in­flu­ens En­nio Mor­ri­co­ne, en vac­kert or­kest­re­rad me­tal­sym­fo­ni ut­an en en­da över­flö­dig ton. Ett sant mäs­ter­verk.

Band­med­lem­mar­nas liv skul­le ald­rig bli de­sam­ma igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.