Vi­ta hu­set

Vi har pra­tat med Mar­tin Sheen och hans por­trät­te­ring av den äd­la Jed Bart­let som vann bå­de hjär­tan och hjär­nor i Vi­ta hu­set.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Ja­mie Gra­ham

Sskå­de­spe­la­re kan ha kons­ti­ga kar­riä­rer. Även om Mar­tin Sheen har job­bat kon­stant se­dan 60-ta­let och dykt upp i en rad klas­si­ker – Ma­licks Det grym­ma lan­det och Cop­pol­las Apoca­lyp­se Now! – är det inte det han är mest känd för idag. Nej, den äran går till en roll på den lil­la skär­men: Jed Bart­let, pre­si­den­ten i Vi­ta hu­set.

Som iv­rig po­li­tisk ak­ti­vist till­för­de Sheen vär­me, hu­mor och styr­ka till en roll som va­ra­de från slu­tet av Bill Clin­tons tid i det ova­la rum­met och ge­nom sto­ra de­lar av Ge­or­ge W. Bus­hs tid som pre­si­dent, in­klu­si­ve den 11 sep­tem­ber. Ja­mie Gra­ham pra­ta­de med Sheen 2012, me­dan han pro­mo­ta­de The Ama­zing Spi­der-man … Kom­mer det nå­gon­sin att kom­ma en åt­ton­de sä­song av Vi­ta hu­set? Vi har hört ryk­ten … Det var när vårt kon­trakt med NBC gick ut ef­ter sjun­de sä­song­en. John Wells ta­la­de om för mig att det för­sig­gick dis­kus­sio­ner om att by­ta till en an­nan ka­nal. Han frå­ga­de om jag var in­tres­se­rad av att va­ra med och jag sva­ra­de ”Min tid mås­te va­ra över för nå­gon an­nan kom­mer att väl­jas till pre­si­dent. Men om jag kun­de bli en slags Jim­my Car­ter-fi­gur, an­ting­en det var en re­pu­bli­kan el­ler de­mo­krat som vann, kun­de jag skic­kas till tred­je världen el­ler till en svår si­tu­a­tion som råd­gi­va­re.” Det skul­le gläd­ja mig myc­ket. De för­hand­ling­ar­na på­gick i ett ti­digt ske­de då John Spencer [som spe­lar stabs­chef Leo Mcgar­ry] plöts­ligt dog [i de­cem­ber 2005], och al­la ena­des om att det var dags att av­slu­ta se­ri­en. Och det har inte va­rit tal om att åter­upp­ta pro­jek­tet se­dan dess? Vill man så kan man …

Nej, det är slut. Det som gjor­de den här se­ri­en, bort­sett från Aa­ron Sor­kin … [pa­us] Jag var 59 då jag bör­ja­de och jag var den älds­ta med god mar­gi­nal; den som var när­mast mig i ål­der var John Spencer och han var fem år yng­re. Vi var bå­da di­sci­pli­ne­ra­de poj­kar från New Yorksce­nen. Vi var ald­rig se­na, det var inte ens en frå­ga – om man så kom kry­pan­de in så kom man i al­la fall i tid. Så vi sat­te mal­len och al­la an­vän­de den. Jag tyck­te så myc­ket om al­li­hop, bå­de som skå­de­spe­la­re och som män­ni­skor. Vi var al­la väl­digt li­be­ra­la de­mo­kra­ter, al­la var myc­ket in­tres­se­ra­de av det po­li­tis­ka sy­ste­met och Bill Clin­ton satt i Vi­ta hu­set. Det var en här­lig tid. Det var in­nan 11 sep­tem­ber. Vi såg på varand­ra och vi tänk­te: ”Det­ta är nå­got väl­digt spe­ci­ellt; det­ta kom­mer ald­rig att hän­da igen.”

Du ha­de er­fa­ren­he­ten bakom dig för att veta att det var så det var.

Jag skul­le snart fyl­la 60 och al­la var runt 45, al­la var fär­di­ga med skils­mäs­sor och be­ro­en­den. Så vi kun­de sät­ta igång di­rekt och fo­ku­se­ra! Vi för­stod al­la att det­ta var nå­got spe­ci­ellt.

Ser du på pre­si­dent Jed Bart­let som höjd­punk­ten i din kar­riär?

Ja, på många sätt. Jag frå­ga­de Aa­ron Sor­kin om han kun­de tän­ka sig att gö­ra pre­si­den­ten ka­tolsk för jag viss­te att han ha­de ut­gått från tre pre­si­den­ter — John Ken­ne­dy, Jim­my Car­ter och Bill Clin­ton – och ta­git det bäs­ta från de­ras na­tur och ka­rak­tä­rer och smält sam­man det till Bart­let. Jag sa: ”Åh, du, om du gör ho­nom till ka­to­lik så skul­le jag bli väl­digt glad.” Han sa: ”Var­för?”

”För att jag har lust att ge var­je be­slut en mo­ra­lisk re­fe­rens­ram och kom­bi­ne­ra det­ta med den po­li­tis­ka pres­sen och kons­ten att för­hand­la och kom­pro­mis­sa.” Så han sa: ”Su­per, då gör vi det.” Och det spe­la­de en stor roll. Inte all­tid på ytan men det fanns all­tid där för mig. Om jag var tvung­en att gå till­ba­ka och spe­la en av mi­na rol­ler igen, ja, då ha­de jag valt Vi­ta hu­set.

”Om jag var tvung­en att gå till­ba­ka och spe­la en av mi­na rol­ler igen, ja, då ha­de jag valt Vi­ta hu­set. ”

Skul­le du ha rös­tat på Jed?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.