Sher­lock

Nu när Sher­locks fjär­de sä­song är över, tit­tar vi till­ba­ka på 2010 – då vi stack in nä­san på 221B Ba­ker Stre­et …

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Jo­dy Rayns­ford

Väl­kom­men till 221B Ba­ker Stre­et”, ler Ste­ven Mof­fat när han lu­tar sig mot en av de be­lam­ra­de ytor­na i kö­ket i Hol­mes och Wat­sons … för­låt, Sher­locks och Johns lä­gen­het. Mark Ga­tiss, bor­ta vid mikrovågsug­nen, ski­ner upp när pa­ret ska vi­sa oss runt i den sto­re de­tek­ti­vens hem. Bå­de han och Mof­fat är på­tag­ligt så stol­ta över den här ku­lis­sen att de knappt kan hej­da sig med att pe­ka ut var skal­len på spishyl­lan bru­ka­de va­ra, väg­gen som kom­mer att bli full av kul­hål i ett se­na­re av­snitt, fäll­kni­ven som spet­sar Hol­mes obe­sva­ra­de brev på spishyl­lan, män­ni­sko­ö­go­nen i mikrovågsug­nen (”Den är in­ställd på upp­ti­ning”, in­skju­ter Ga­tiss), den all­män­na oord­ning­en med böc­ker, lap­tops ke­mi­ut­rust­ning och an­nat skräp som är in­tryckt i den lump­na lä­gen­he­ten. ”Det­ta är en fan­tas­tisk 221B Ba­ker Stre­et”, sä­ger pro­du­cen­ten och Doctor Who-mannen Mof­fat. ”Man kän­ner igen den di­rekt som 221B Ba­ker Stre­et men den är inte ett dugg vik­to­ri­ansk. Varen­da de­talj är an­norlun­da och mo­der­ni­se­rad.”

Och det har va­rit tric­ket med Sher­lock: att ta in de gam­la histo­ri­er­na i vår tid sam­ti­digt som de fort­fa­ran­de på­min­ner om … ja, Sher­lock Hol­mes. Se­ri­e­ska­par­na häv­dar emel­ler­tid att det inte var så svårt.

”Till dem som har oro­at sig för att det mås­te hand­la om häst och vagn och dim­ma kan jag sä­ga att så är inte fal­let”, sä­ger Ga­tiss. ”Det hand­lar om vän­ska­pen mel­lan des­sa osan­no­li­ka vän­ner och även­ty­ren de de­lar.”

Mof­fat hål­ler med och även om han äls­kar

”sa­ker pla­ce­ra­de i det vik­to­ri­ans­ka Eng­land”, sä­ger han att det blir för vörd­nads­fullt. ”Vis­sa av de and­ra Sher­lock Hol­mes-om­ar­bet­ning­ar­na be­hand­lar käll­ma­te­ri­a­let som om det var Ja­ne Aus­ten el­ler lik­nan­de. Och de gör det myc­ket, myc­ket trå­kigt och trögt. Och det är det inte! I jäm­fö­rel­se med an­nan vik­to­ri­ansk litteratur är det så fart­fyllt att de mås­te ha fått whiplash av att lä­sa de här be­rät­tel­ser­na. Vi är trog­na allt som be­ty­der nå­got men vi får nu lov att ha ro­ligt med det igen.”

Även om ut­si­dan av 221B Ba­ker Stre­et egent­li­gen är en bygg­nad på Go­wer Stre­et i Lon­don är den här film­in­spel­ning­en in­klämd i sam­ma stu­dio i söd­ra Wa­les där Mof­fats and­ra ba­by, Doctor

Who, pro­du­ce­ras. Fak­tiskt ko­ka­de Mof­fat och

Ga­tiss – som va­rit vän­ner i åra­tal – ihop idén på tåg­re­sor till och från Car­diff me­dan de job­ba­de med ma­nu­skrip­tet till Doctor Who.

När man hör dem pra­ta ver­kar det som om Benedict Cum­ber­batch var det en­da möj­li­ga va­let för rol­len som Sher­lock. ”Han kom in och läs­te rol­len och det var up­pen­bart att det skul­le bli han”, sä­ger Mof­fat. ”Han var per­fekt.” Det tog dem dock ett tag att hit­ta den rät­te för John Wat­son. ”Vi ha­de många som prov­spe­la­de för Wat­son”, minns Ga­tiss. ”Fak­tum är att den förs­ta vi såg var Matt Smith in­nan han prov­spe­la­de för Doctor Who. Men när Mar­tin kom in klic­ka­de han och Benedict di­rekt. Det syn­tes med en gång.”

Bå­de Mof­fat och Ga­tiss har va­rit Hol­mes-fans se­dan de var små. ”Jag gjor­de små smal­fil­mer om Sher­lock Hol­mes när jag var barn”, er­kän­ner en brydd Mof­fat. Och de är bå­da glas­kla­ra över vad som ex­akt skil­jer Sher­lock Hol­mes ge­ne­rellt sett, och de­ras ver­sion i syn­ner­het, från and­ra kon­kur­ren­ter in­om dec­ka­re.

”And­ra de­tek­ti­ver har fall”, sä­ger Mof­fat me­dan Ga­tiss och han går ned­för Ba­ker Stre­et-trap­pan. ”Sher­lock Hol­mes har även­tyr …”

”Jag gick och såg den förs­ta Guy Ritchie-fil­men och jag var gans­ka rädd.”

Kom igen, Benedict, lär dig ma­nu­set!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.