24 SKÅL

ÅR: 1982–1993

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Även om den tid­vis överskug­gas av sin egen spi­noff (num­mer två), Fra­si­er, kan man fort­fa­ran­de mär­ka Skåls in­fly­tan­de på da­gens si­tu­a­tions­ko­me­di­er. Var­för den har tålt ti­dens tand i de­cen­ni­er ef­ter sis­ta sä­song­en har myc­ket att gö­ra med den enor­ma vo­lym av ro­li­ga skämt, men det be­ror ock­så på att roll­ka­rak­tä­rer­na ha­de så myc­ket själ. Vän­ner var kanske glät­ti­ga­re och ha­de fler skämt per mi­nut, men Skål ha­de roll­ka­rak­tä­rer som man blev ge­nu­int för­tjust i. Det är allt­så inte kons­tigt att den va­ra­de i he­la el­va sä­song­er och har stan­nat kvar som en fast in­ven­ta­rie på tv-ka­na­ler­na världen över se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.