LI­AM CUNNINGHAM

Da­vos Se­aworth

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här -

Da­vos och Me­li­sand­re

– är de änt­li­gen fär­di­ga med varand­ra?

Det är som ett då­ligt äk­ten­skap, el­ler hur? De har pre­cis [i bör­jan av sjun­de sä­song­en] se­pa­re­rat och hon har skic­kats i ex­il. Min störs­ta be­svi­kel­se är att jag inte får job­ba med [skå­de­spe­la­ren] Ca­rice van Hou­ten mer – för­mod­li­gen, me­nar jag. Des­sa Hbo-män­ni­skor har ta­git ifrån mig Ca­rice och de har ta­git ifrån mig Ker­ry Ingram [Shi­reen Ba­rat­he­on]. Jag bä­var in­för vem som är här­näst.

Hur gör de så att Da­vos fing­rar för­svin­ner i se­ri­en?

I boken är det hans vänst­ra hand som är bor­ta, men jag är väns­ter­hänt så jag sa: ”Kan vi ta hö­ger­han­den istäl­let?” Och de höll med ifall jag var tvung­en att svinga ett svärd el­ler så. Men vi har fle­ra me­to­der. När jag var i Iron Bank of Braa­vos i fjär­de sä­song­en, då jag mås­te vi­sa bank­di­rek­tö­ren vad Stan­nis ha­de gjort mot mig, an­vän­de vi grö­na [green screen] fing­er­hands­kar och så tog de bort dem [i post­pro­duk­tio­nen]. Jag har ock­så an­vänt en pro­tes – den lig­ger i en lå­da hem­ma. Jag be­fri­a­de den från film­in­spel­ning­en.

Det här är den näst sis­ta sä­song­en och det är myc­ket prat om spi­noff-se­ri­er. Skul­le en pre­quel va­ra en bra idé?

Vi har inte fått någ­ra ma­nus än men jag vet ti­teln: Bet­ter Call Da­vos. Och här får du lov att ci­te­ra mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.