SOPHIE TURNER

San­sa Stark

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här -

Det känns som om San­sa nu spe­lar The Ga­me of Thrones. Kom­mer vi att få se hen­nes mör­ka si­da?

Hon är myc­ket stark och be­stämd den här sä­song­en. Hon gör det för sin egen skull. Huruvi­da det be­ty­der att hon vi­sar sin mör­ka si­da … det får du se.

Besvä­rar det hen­ne att Jon nu är kung­en i Nord – även om det var hon som bi­drog till att räd­da si­tu­a­tio­nen vid the Batt­le of the Ba­s­tards?

Hon kän­ner sig de­fi­ni­tivt ute­läm­nad. Där finns li­te svart­sju­ka. Hon kän­ner att hon för­tjä­nar ti­teln som drott­ning­en i Nord … Allt hon öns­kar är sin brors re­spekt och hon kän­ner att hon inte får det. Med all rätt!

Har San­sa bli­vit miss­gyn­nad i den ro­man­tis­ka av­del­ning­en?

Ja, det vill jag på­stå! Hon har haft rik­tig otur. Det var två hon verk­li­gen gil­la­de – Joff­rey Lan­nis­ter i bör­jan, och så Lo­ras Ty­rell som vi­sa­de sig va­ra gay! Så kanske den här sä­song­en. Men nej, jag tror hon har gett upp hop­pet om ro­man­tik. Hon har and­ra sa­ker att tän­ka på nu.

Skul­le du vil­ja se Ho­dor kom­ma till­ba­ka, kanske som en White Wal­ker?

Det är i Ga­me of Thrones allt kan hän­da. Jag skul­le gär­na se [skå­de­spe­la­re] Kristi­an [Nairn] kom­ma till­ba­ka, men Ho­dor som White Wal­ker är nog gans­ka skräm­man­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.