Vitt­nen tving­a­des fly in i mat­bu­tik

NY­HE­TER: Un­der tors­dags­kväl­len kas­ta­des det sten mot bus­sar och bi­lar sat­tes i brand på Syl­te. Skräm­da av upp­stån­del­sen sök­te fle­ra per­so­ner skydd i en bu­tik. Po­li­sen ser det in­träf­fa­de som helt oac­cep­ta­belt.

Ttela - - Sidan 1 -

Ch­maj var en av de po­li­ser som var först på plats när lar­met kom kloc­kan 22.45.

– Det in­kom ett larm om höga smäl­lar på Syl­te och att en buss ha­de bli­vit ut­satt för ska­de­gö­rel­se. Vi var tre bi­lar som åk­te på det­ta och när vi kom till plat­sen stod en bil i lå­gor och rädd­nings­tjäns­ten höll på att släc­ka. När­vis kul­le bi­stå rädd­nings­tjäns­ten blev bi­len jag satt i ut­satt för sten­kast­ning och fyr­ver­ke­ri­be­skjut­ning.

En­ligt Lu­kasz Ch­maj var det cir­ka 10-15 ung­do­mar som del­tog i oro­lig­he­ter­na, men att det var fler per­so­ner i om­rå­det. En­ligt be­kräf­ta­de upp­gif­ter från po­li­sen ska en del ha va­rit maske­ra­de.

Blev du nå­gon gång rädd?

– Det är klart att det var obe­hag­ligt, men vi kän­de oss gans­ka tryg­ga än­då i bi­len. Men det­ta är ing­et man ska be­mö­tas med som po­lis. Det är ovan­ligt, men det gick bra den­na gång och det är hu­vud­sa­ken.

Hur många po­li­ser var på plat­sen?

– Det var kvälls- och natt­gäng­et från Troll h ätt e po­li­sen.

Fle­ra an­mäl­ning­ar har gjorts, men det kan hän­da att fle­ra kom­mer in un­der da­gen, bland an­nat kan det då gäl­la grov miss­han­del i sam­band med sten­kast­ning­en och ra­ket­skju­tan­det.

– Vi har gjort en an­mä­lan om våld­samt upp­lopp, sen har det kom­mit in fy­ra an­mäl­ning­ar om ska­de­gö­rel­se.

Po­li­sen har i nu­lä­get ing­en gripen, men man har iden­ti­fi­e­rat en per­son i 20-års­ål­dern som del­tog i upp­lop­pet. Inga per­so­ner ska hel­ler ha kom­mit till ska­da, vad po­li­sen kän­ner till.

En för­un­der­sök­ning är in­ledd. Vitt­nen har trätt fram och be­rät­tat vad de sett och de­lat med sig av fil­mer, se­dan har po­li­sen iden­ti­fi­e­rat en del folk som var i när­he­ten.

– Det är trå­kigt att en klick med per­so­ner för­stör så myc­ket för and­ra, sä­ger Lu­kasz Ch­maj.

Bild: ANDREAS OLS­SON

SKADEGÖRELSE. Res­ter­na av den ena av två bi­lar som sat­tes i brand un­der tors­dags­kväl­len.

Bild: ANDREAS OLS­SON

FÖRSTÖRELSE. För­u­tom att bi­lar sat­tes i brand kros­sa­des även föns­ter på vård­cen­tra­len.

BESVIKEN. Troll­hät­tans kom­mun­po­lis Jack Lennarts­son be­skri­ver det som hän­de på Syl­te som helt oac­cep­ta­belt.

RESTER. På mar­ken lig­ger ste­nar som min­ner om tors­dags­nat­tens upp­lopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.