Vil­la kör­de över IFK

Match­fak­ta

Ttela - - Sidan 1 - ULF THURESSON 0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

Den 27 ok­to­ber kom­mer re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na i Eds­byns IF till Are­na Vä­ners­borg för pre­miär i elit­se­ri­en. Med trä­nings­mö­tet mot Vil­la Lid­kö­ping som mått­stock har trä­na­ren Ari Ho­lo­pai­nen & Co en hel del att skru­va på fram till dess.

I en kvart var det till­knäppt och li­te tre­van­de, och en för­sä­songs­match ut­an den het­ta som bru­kar präg­la mat­cher mel­lan de här bå­da är­ke­ri­va­ler­na.

Sen var det un­ge­fär som van­ligt och att Da­ni­el An­ders­son slu­tat, och skyt­te­kung­en Da­vid Karls­son vi­la­des, var ing­et som märk­tes.

Och 4-0 i pa­us in­te alls miss­vi­san­de, se­dan Vil­la väl spräckt nol­lan gled ini­ti­a­ti­vet allt mer över till hem­ma­la­get, och mot det­ta ha­de Vä­ners­borg egent­li­gen ba­ra en rik­tigt vass mål­chans.

Mik­ko Luk­ka­ri­la fick lä­get men av­slu­tet (mitt på Vil­la-mål­vak­ten Jon Karls­son) var in­te alls i pa­ri­tet med fram­spel­ning­en från Ro­bin Öhrlund.

Så dags var ställ­ning­en 1-0, och Ifk-mål där ha­de möj­li­gen gett mat­chen ett an­nat för­lopp, men det är in­te sär­skilt tro­ligt.

Istäl­let tre Vil­la-mål in­om lop­pet av fem mi­nu­ter i slu­tet av förs­ta halv­lek.

IFK fick till ett tröst­mål, Mat­hi­as Johansson på la­gets sjät­te hör­na, men då ha­de Vil­la re­dan gått ifrån till 7-0 och det var se­dan länge ga­me over.

Plus­va­ri­an­ter, fanns det någ­ra så­da­na?

Jodå, det fanns en som stack ut i Vil­la Lid­kö­ping-ifk Vä­ners­borg 8-1 (4-0) Må­len: 1-0 (16) Tim Pers­son, 2-0 (37) Niko­lai Jensen, 3-0 (41) Mar­tin Karls­son, 4-0 (42) Jesper Eriks­son, 5-0 (50) Jo­han Esplund, 6-0 (59) Niko­lai Jensen, 7-0 (61) Christof­fer No­rin, 7-1 (80) Mat­hi­as Johansson, hör­na, 8-1 (85) Jo­el Bro­berg.

Utvis­ning­ar, Vil­la: 1x10 min.

IFK: 2x10 min.

Hör­nor: 8-6.

Do­ma­re: Niklas Skoog, Må­lil­la.

Publik: 865.

Så spe­la­de IFK: Mar­tin Larsson – Ro­bin Lun­dqvist, Ri­chard Kam­pe­rin­wal­lin, Mat­hi­as Johansson, Si­mon Blomqvist, Emil Viklund – Ol­le Berglund, Adam He­rou Löf – Jo­han Koch, Jo­a­kim Hedqvist, Ju­ho Li­uk­ko­nen.

Av­by­ta­re: Den­nis Nils­son (mv), Alex­an­der Zi­tou­ni, Vik­tor Hjelm, Mik­ko Luk­ka­ri­la, Ro­bin Öhrlund. det för da­gen vit­kläd­da man­ska­pet: Ro­bin Öhrlund.

Om in­te den grab­ben får sitt stora ge­nom­brott i vin­ter är det nå­got som in­te stäm­mer.

KIM­MO KYLLÖNEN, NYE mål­vak­ten från Tel­lus, ha­de va­rit sjuk i vec­kan och där­för kvar hem­ma i Vä­ners­borg.

Det öpp­na­de för Mar­tin Larsson, för­ra sä­song­en i all­svens­kan med Blås­ut, och på hans plus­kon­to kan vi bland an­nat sät­ta en straff­rädd­ning (Pet­ter Björ­ling sköt) vid ställ­ning­en 1-0 till Vil­la.

Fot­not: IFK sak­na­de även Ro­bin Moh­lén (in­flam­ma­tion i hä­len) och Jo­a­kim ”Kim­men” Johansson. Moh­lén kom­mer att vi­la he­la hel­gen me­dan Johansson spe­lar da­gens match mot Till­ber­ga.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

Bild: JERRY KARLGREN

GENOMBROTTSMAN. Ro­bin Öhrlund var plus­va­ri­an­ten i ett IFK Vä­ners­borg som i öv­rigt gjor­de en slät fi­gur i trä­nings­mö­tet med Vil­la Lid­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.