Bo­stä­der för 70plus snart kla­ra

In­tres­set för Vä­ners­borgs­bo­stä­ders nya trygg­hets­bo­en­de är stort. När lä­gen­he­ter­na vi­sa­des på fre­da­gen var det fullt av folk som vil­le se dem med eg­na ögon.

Ttela - - Sidan 1 - NIKLAS JOHANSSON 0521-57 59 15 niklas.johansson@ttela.se

NY­HE­TER: Igår vi­sa­de Vä­ners­borgs­bo­stä­der de nya trygg­hets­bo­en­de n a på Kas­tan­jen i Vä­ners­borg och Run­na­re­bo i Var­gön.

I träng­seln i en av vis­nings­lä­gen­he­ter­na på Kas­tan­jen i cen­tra­la Vä­ners­borg träf­fa­de TTELA Jo­runn och Pet­ter Gun­der­sen.

– Vi kom­mer från en fy­ra och vill till en tvåa. Vi är i den ål­dern att vi tän­ker så. Men vi får se om vi kan få en lä­gen­het här, sä­ger Jo­runn.

En i hus­hål­let mås­te ha fyllt 70 men för­u­tom det gäl­ler Vä­ners­borgs­bo­stä­ders van­li­ga kö­reg­ler.

Jo­runn ver­kar in­te helt främ­man­de för att flyt­ta in.

– Kö­ket ser bra ut men det finns ing­en disk­ma­skin.

På fre­da­gen vi­sa­des ock­så trygg­hets­bo­en­det Run­na­re­bo i Var­gön och in­flytt­ning är vid års­skif­tet.

Se­dan ti­di­ga­re finns ett trygg­hets­bo­en­de i Frän­de­fors och det har länge fun­nits öns­ke­mål om fler.

– Vi trod­de att in­tres­set skul­le bli stort. Vi be­stäm­de för un­ge­fär ett år se­dan att vi skul­le gö­ra om lä­gen­he­ter­na till trygg­hets­bo­en­de och folk har hört av sig lö­pan­de, sä­ger Vä­ners­borgs­bo­stä­ders vd Gun­nar Johansson.

När ny­he­ten om att Kas­tan­jen skul­le byg­gas om från ser­vice­bo­en­de till trygg­hets­bo­en­de blev det en del pro­tes­ter från per­so­nal, bo­en­de och an­hö­ri­ga. Då ta­la­des det om att det skul­le ta två år att av­veck­la, men det gick allt­så snab­ba­re. Och någ­ra bo­en­de stan­na­de.

– De som vil­le och kun­de bor kvar, sä­ger Gun­nar Johansson.

Skillnaden nu är att det in­te finns per­so­nal på plats. En värd är på trygg­hets­bo­en­de någ­ra tim­mar om da­gen. Den ska till­sam­mans med de bo­en­de pla­ne­ra ak­ti­vi­te­ter.

Bild: ANDRE­AS OLS­SON

IN­TRES­SE­RA­DE. Jo­runn och Pet­ter Gun­der­sen är in­tres­se­ra­de av att flyt­ta till det nya trygg­hets­bo­en­det. El­sa Abra­ham­sen (till väns­ter) och hen­nes man Od­var (med ryg­gen mot ka­me­ran) fun­ge­ra­de som smak­råd.

Bild: ANDRE­AS OLS­SON

TRÅNGT. Det var många som på fre­da­gen kom för att tit­ta på trygg­hets­bo­en­det Kas­tan­jen i Vä­ners­borg.

Bild: ANDRE­AS OLS­SON

SOM VÄN­TAT. Vä­ners­borgs­bo­stä­ders vd, Gun­nar Johansson, är nöjd men in­te för­vå­nad över det stora in­tres­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.