Säll­synt med unga kyr­ko­po­li­ti­ker

KYR­KO­VA­LET: CAS­SEL LEN­SING EN AV FÅ UNGA I KYR­KO­VA­LET

Ttela - - Sidan 1 - AN­NIE GRANZELL 0521-57 59 14 an­nie.granzell@ttela.se MARIA HALL maria.hall@ttela.se

NY­HE­TER: Amand­la Cas­sel Len­sing och Ro­sa­lie Ly­re­hed är bå­da unga och stäl­ler upp i kyr­ko­va­let. De upp­ma­nar al­la att rös­ta.

An­ta­let unga som kan­di­de­rar i kyr­ko­va­let är få, men väl­kom­na. ”Det är ens med­bor­ger­li­ga plikt att en­ga­ge­ra sig”, sä­ger Amand­la Cas­sel Len­sing, som kan­di­de­rar för and­ra gång­en.

Hon tar emot hem­ma i hu­set i Vä­ners­borg. En tvil­ling­barn­vagn står i hal­len och bröl­lops­fo­tot häng­er på väg­gen i var­dags­rum­met. Här bor Amand­la och hen­nes man till­sam­mans med de­ras tvil­ling­ar, Mi­ner­va och Ma­ri­us, fy­ra må­na­der gam­la.

– Vi har pre­cis flyt­tat hit, sä­ger hon när hon slår sig ner vid köks­bor­det och stäl­ler fram en kopp te.

AMAND­LA ÄR 27 år och stäl­ler upp i va­let till kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Vä­ners­borg och Vä­ne-ryrs för­sam­ling för and­ra gång­en. Förs­ta gång­en var hon 19 år.

– Skillnaden i dag jäm­fört med då är att jag har mog­nat. Jag har plug­gat, fått jobb, gift mig, köpt hus och skaf­fat barn. När jag var 19 var jag väl­digt frå­gan­de till allt och in­te så to­le­rant som jag är i dag. Då kun­de jag knappt um­gås över par­ti­grän­ser­na men i dag har jag många bor­ger­li­ga vän­ner. Jag har nog mog­nat i åsik­ter­na.

Hon stäl­ler upp i va­let för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och för hen­ne är det vik­tigt att kyr­kan för­blir en kyr­ka för al­la oav­sett bak­grund, hud­färg och sex­u­ell lägg­ning. Där­för är det vik­tigt för hen­ne att stäl­la upp i kyr­ko­va­let.

– Vi vet att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na för­sö­ker ta sig in över­allt men jag an­ser att de­ras vär­de­ring­ar in­te hör hem­ma i kyr­kan. Då blir det in­te en kyr­ka för al­la. De har till ex­em­pel en helt an­nan stånd­punkt när det kom­mer till att vi­ga ho­mo­sex­u­el­la. Det är jag rädd för, sä­ger hon.

Man skul­le kun­na sä­ga att Amand­la är upp­vux­en i Svens­ka kyr­kan. Hen­nes mor­mor har va­rit starkt en­ga­ge­rad lik­som hen­nes mam­ma, dock ba­ra som med­lem­mar. Som ton­å­ring blev hon po­li­tiskt in­tres­se­rad och gick med i SSU och satt en pe­ri­od som le­da­mot i barn- och ung­doms­nämn­den i Vä­ners­borgs kom­mun.

– Men jag tyc­ker att kyr­ko­po­li­ti­ken är trev­li­ga­re. Det är in­te sam­ma kon­flik­ter.

ATT MED­LEMSTA­LET I Svens­ka kyr­kan stadigt sjun­ker tyc­ker hon själv­klart är trå­kigt men hon tror att lös­ning­en lig­ger i att kyr­kan, ge­nom oli­ka ak­ti­vi­te­ter och sin roll i sam­häl­let, ska va­ra för al­la män­ni­skor.

– Jag tyc­ker man ska bil­da sig en bild av kyr­kan och vad kyr­ko­av-

gif­ten man be­ta­lar verk­li­gen går till. Det är barn­verk­sam­he­ter, kon­fir­ma­tion, bröl­lop, dop, be­grav­ning­ar men ock­så i kris­si­tu­a­tio­ner då kyr­kan finns som en kraft i sam­häl­let, sä­ger Amand­la Cas­sel Len­sing.

Även Ro­sa­lie Ly­re­hed, som stäl­ler upp i kyr­ko­va­let för Öp­pen kyr­ka - en kyr­ka för al­la, tyc­ker det är trå­kigt att med­lemsta­let sjun­ker.

– Men man kan ju ald­rig tvinga nå­gon att va­ra med, sä­ger hon.

HON TROR ATT man mås­te vi­sa mer av vad kyr­kan gör och åstad­kom­mer för att loc­ka fler med­lem­mar, hon näm­ner di­a­ko­nin och ar­be­tet för in­teg­ra­tion som ex­em­pel.

För att få fler yng­re att rös­ta i kyr­ko­va­let och bli med­lem­mar tror hon att man mås­te öka möj­lig­he­ter­na för yng­re att va­ra med.

– Myc­ket verk­sam­het läggs fort­fa­ran­de på dag­tid, och det kan va­ra svårt för yng­re att hit­ta tid då, sä­ger hon.

Ro­sa­lie Ly­re­hed gick själv ur kyr­kan som ung, men blev med­lem igen i tju­go­års­ål­dern. Hon är nu 29 år och me­nar att man som ung kan­di­dat i kyr­ko­va­let ut­gör en mi­no­ri­tet, men att man all­tid be­möts po­si­tivt.

– De and­ra vill ju ha en för­yng­ring, de är väl­digt väl­kom­nan­de, sä­ger hon.

Hon upp­ma­nar al­la att rös­ta, och på­ver­ka. Det gör ock­så Amand­la Cas­sel Len­sing.

– Jag tyc­ker ab­so­lut man ska gå och rös­ta om man vill ha en de­mo­kra­tisk kyr­ka som är till för al­la män­ni­skor. Det är ens med­bor­ger­li­ga plikt.

AND­RA GÅNG­EN. Det är and­ra gång­en Amand­la Cas­sel Len­sing kan­di­de­rar i kyr­ko­va­let, förs­ta gång­en var hon 19 år.

Bild: AN­NIE GRANZELL

Bild: MARIA HALL

KÄNNS BRA. Ro­sa­lie Ly­re­hed, 29, tyc­ker att det känns bra att va­ra ung och ak­tiv i kyr­ko­va­let, ”al­la är väl­kom­nan­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.