(S)katt på män

Ttela - - Insändare -

Upp till kamp mot allt som är då­ligt - be­skat­ta al­ko­hol, kol­di­ox­id, to­bak! Snart harv i ock­så en­mans­skatt. In­ve­ste­rings spar­kon­ton och ka­pital­för­säk­ring­ar har er­satt ti­di­ga­re sy­stem för pen­sions­spa­ran­de. Nu har vår fe­mi­nis­tis­ka re­ge­ring tänkt hö­ja skat­ten på det­ta nya pen­sions­spa­ran­de och Ul­la An­ders­son (V) be­to­nar att ”ma­jo­ri­te­ten är män” som be­skat­tas.

Vil­ka män vill då (S) be­käm­pa? Jo, ar­bet­sam­ma och spar­sam­ma män som spa­rar re­dan be­skat­ta­de peng­ar till sin pen­sion. ”Spa­ran­det har ökat klyf­tor­na i vårt land väl­digt myc­ket”, sä­ger Ul­la.

Den som in­te spa­rar sak­nar ju peng­ar på kon­tot. Har man bränt sin bli­van­de pen­sion på Thai­lands­re­sor är man re­dan jäm­ställd och slip­per skatt.

Ett al­ter­na­tiv för den som vill nå jäm­ställd­het mel­lan kvin­nor och män är att in­spi­re­ra och upp­ma­na kvin­nor att vå­ga väl­ja ut­bild­ning­ar och yr­ken som ger hög­re lön och att pla­ne­ra kar­riä­ren bätt­re istäl­let för att av tra­di­tion floc­kas i låg­lö­neyr­ken.

Det­ta al­ter­na­tiv är främ­man­de för väns­tern då det för­ut­sät­ter en tro på att män­ni­skan som in­di­vid kan ska­pa sin egen fram­tid, en tro som saknas hos väns­tern. Där tror man att in­di­vi­dens väl­stånd en­dast ska­pas av par­ti­ets po­li­ti­ker och där­för be­käm­pas ar­be­te och spa­ran­de.

Allt ditt är mitt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.