Fak­ta: Där­för går med­lem­mar ur

Ttela - - Nyheter -

* Me­di­eskan­da­len 2016 or­sa­ka­de en stor med­lems­flykt men många har valt att sä­ga upp sitt med­lem­skap bå­de fö­re och ef­ter det. Hit­tills i år har över 40 000 per­so­ner gått ur Svens­ka kyr­kan som har lå­tit gö­ra en en­kät­un­der­sök­ning för att ta re­da på de van­li­gas­te skä­len att gå ur. De tre van­li­gas­te or­sa­ker­na är:

* Att de in­te tror på Gud. 40 pro­cent

* Att med­lem­ska­pet in­te känns me­nings­fullt. 18 pro­cent

* Eko­no­mis­ka mo­tiv. 17 pro­cent

* Un­der­sök­ning­en är gjord av fö­re­ta­get Norstat på be­ställ­ning av Svens­ka kyr­kan. 5 384 svens­kar till­frå­ga­des i no­vem­ber och de­cem­ber 2016 och är gjord med män­ni­skor som gått ur det året el­ler ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.