Så rös­tar du i kyr­ko­va­let

Har du slar­vat bort ditt röst­kort, ing­en fa­ra. Är du för­vir­rad, vi ska för­kla­ra. Här kom­mer li­te praktisk in­fo för dig som gil­lar att ha koll på lä­get.

Ttela - - Nyheter - IDA CLIFFORDSON ida.cliffordson@bo­husla­ning­en.se

Den som har tap­pat sitt röst­kort har in­te för­lo­rat chan­sen att rös­ta. Om du går till den val­lo­kal som är knu­ten till din folk­bok­fö­rings­a­dress på val­da­gen, 17 sep­tem­ber, räc­ker le­gi­ti­ma­tion.

Det finns val­sed­lar i tre fär­ger, vi­ta för va­let i för­sam­ling­en, ro­sa för stif­tet och gu­la för va­let på na­tio­nell ni­vå. De ska stop­pas i tre ku­vert, som man får i val­lo­ka­len, och det görs bakom skär­mar som i riks­dags­va­let. Ku­ver­ten läm­nas se­dan till val­för­rät­ta­ren.

Al­la val­lo­ka­ler ska va­ra öpp­na minst sex tim­mar på val­da­gen och al­la mel­lan kloc­kan 18.00 och 20.00.

Den som rös­tar i en all­män röst­nings­lo­kal, som in­te hör ihop med bo­stads­a­dress, be­hö­ver ett röst­kort. Här går det ock­så att för­tids­rös­ta och i vis­sa fall kan ett nytt röst­kort skri­vas ut på plats.

Kyr­ko­va­let sker i tre ni­vå­er. Lo­kalt till Kyr­ko­full­mäk­ti­ge. Där be­slu­tas vad som hän­der i den eg­na för­sam­ling­en, som hur ung­dom­soch kör­verk­sam­he­ten ska se ut.

Re­gi­o­nalt till Stifts­full­mäk­ti­ge. Stif­ten ska stöd­ja för­sam­ling­ar­na, de har ex­per­ter in­om en rad om­rå­den som i kyr­ko­an­tik­va­ri­a­tis­ka frå­gor när kyr­kor­na ska re­no­ve­ras.

NA­TIO­NELLT TILL KYR­KOMÖ­TET. Där be­slu­tas om Svens­ka kyr­kans över­gri­pan­de frå­gor som eko­no­mi, kyr­kans ar­be­te med kli­mat­frå­gor och vil­ka psal­mer som ska stå med i psalm­bo­ken bland an­nat.

Kyr­ko­va­let kos­tar mel­lan 80 och 90 mil­jo­ner kro­nor att ad­mi­ni­stre­ra vart fjär­de år.

Val­re­sul­ta­tet pre­sen­te­ras på svenska­kyr­kan.se/kyr­ko­val och pre­li­mi­nä­ra siff­ror be­räk­nas va­ra kla­ra till mid­natt ef­ter val­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.