Nu går det att lad­da el

I en vec­ka har det nu va­rit möj­ligt att tan­ka el från de två förs­ta laddstol­par­na som Mel­le­ruds kom­mun fi­nan­si­e­rar.

Ttela - - Nyheter - SVEN-GUN­NAR SVENS­SON 0521-57 59 07 sven-gun­nar.svens­son@ttela.se

Den ena laddstol­pen står på Köp­man­tor­get och är en så kal­lad typ två lad­da­re på 22 ki­lo­watt med två ut­tag. Stol­pe num­mer två finns vid re­se­cent­rum och det är sam­ma typ av lad­da­re, men med li­te sva­ga­re pre­stan­da, el­va ki­lo­watt.

– Tan­ken är att bi­lis­ter som pend­lar kan lad­da un­der ti­den de är bort­res­ta och då räc­ker det med en lad­da­re som har li­te läg­re ef­fekt, sä­ger för­råd- och ren­håll­nings­chef Pa­trik Tel­lan­der.

Det går att lad­da bi­len med an­ting­en ladd­kort, ladd­bric­ka el­ler en sär­skild mo­bi­lapp.

Pa­trik Tel­lan­der be­rät­tar att det även ska sät­tas upp en snabb­lad­da­re vid tings­hu­set, för­hopp­nings­vis re­dan i år, men i det fal­let är det ett pri­vat fö­re­tag som står för kost­na­den. Den kom­mer att bli en be­tyd­ligt stör­re och mer avan­ce­rad lad­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.