Följ med till Syd­af­ri­ka med sa­fa­ri, natur och pit­to­res­ka vin­går­dar.

Ttela - - Nyheter -

Följ med Nyt­ta & Nö­je till Syd­af­ri­ka den 14 april 2018. Du be­ta­lar 29 950 kr. Upp­täck lan­dets stora kon­tras­ter och bland­ning av storslagna na­tur­re­ser­vat med vil­da djur och vac­ker kust. Resan in­leds i Kapsta­den med här­lig ut­sikt från Taf­fel­ber­get. I Ad­do Elep­hant Na­tio­nal Park gör vi spän­nan­de sa­fa­ri­tu­rer där vi får chans att se ”The Big Fi­ve”: ele­fant, af­ri­kansk buf­fel, le­o­pard, le­jon och nos­hör­ning. I pro­gram­met in­går ock­så vin­prov­ning­ar i Syd­af­ri­kas be­röm­da vin­di­strikt. Be­grän­sat an­tal plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.