Ohls­son ger upp kam­pen mot Björ­klund

Ttela - - Sverige / världen -

Bir­git­ta Ohls­son (L) ger upp kam­pen mot Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund och väl­jer att läm­na po­li­ti­ken.

– Jag är stolt över mig själv, att jag vå­ga­de ut­ma­na en par­ti­le­da­re som par­ti­et haft i tio års tid, li­ka länge som par­ti­et gått till­ba­ka, sä­ger hon.

Jan Björ­klund fick flest röster när Li­be­ra­ler­na i Stock­holms län i går höll en råd­gi­van­de om­röst­ning om hur riks­dags­lis­tan till va­let ska se ut. Bir­git­ta Ohls­son, som ut­ma­nat Björ­klund om par­ti­le­dar­pos­ten, kom tvåa.

Av de rös­tan­de an­ser 779 att Björ­klund ska stå överst på lis­tan me­dan 610 tyc­ker att Ohls­son ska gö­ra det.

Par­ti­le­dar­va­let av­görs på landsmö­tet den 17–18 no­vem­ber i Väs­terås. När no­mi­ne­rings­ti­den gick ut den 23 au­gusti ha­de 13 läns­för­bund no­mi­ne­rat Jan Björ­klund, två no­mi­ne­rat Bir­git­ta Ohls­son och en hand­full – där­ibland Stockholm – in­te no­mi­ne­rat nå­gon alls ef­tersom det väger för jämnt mel­lan de bå­da kan­di­da­ter­na.

Bir­git­ta Ohls­son läm­nar si­na upp­drag i par­ti­led­ning och par­ti­sty­rel­se, men kom- mer sit­ta kvar i riksdagen ”tills vi­da­re”.

”Jag har in­te le­ve­re­rat till­räck­ligt stöd för min kan­di­da­tur och tar för­lus­ten som en kvin­na och drar till­ba­ka min kan­di­da­tur”, skri­ver Bir­git­ta Ohls­son i en de­battar­ti­kel på Ex­pres­sen de­batt. Till TT sä­ger Ohls­son att hon än­då upp­levt att hon haft ett starkt stöd, även om en del in­te vå­gat vi­sa det ut­åt.

– Många som gett mig stöd bland om­bud har sagt att det in­te får kom­ma ut.

Svend Dahl, stats­ve­ta­re och chef för Li­be­ra­la ny­hets­by­rån, tror in­te att Li­be­ra­ler­na kom­mer att tap­pa väl­ja­re på Bir­git­ta Ohls­sons be­sked. Där­e­mot kan det få and­ra kon­se­kven­ser.

– Jag tror in­te på nå­got stort väl­jar­tapp för Li­be­ra­ler­na ef­ter det här, ut­an frå­gan är om Jan Björ­klund kom­mer att en­tu­si­as­me­ra de väl­digt en­tu­si­as­tis­ka Bir­git­ta Ohls­son-sup­port­rar som finns i par­ti­et, som nu ser sin kan­di­dat för­svin­na. (TT)

FO­TO: TT/ARKIV

Bir­git­ta Ohls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.