Allt mer veg­mat – och vi äter mer kött

Ttela - - Konsument -

LIVS­ME­DEL: Ve­ge­ta­riskt klätt­rar bland var­dagsfa­vo­ri­ter­na. En­ligt Matrap­por­ten 2017 upp­ger nu 44 pro­cent att de äter ve­ge­ta­riskt minst en gång i vec­kan jäm­fört med 41 pro­cent för­ra året. Sam­ti­digt ökar kött­kon­sum­tio­nen.

Svens­kar­nas mat­va­nor kart­läggs för sjät­te året och är nå­got svår­tol­kat med tren­der som går åt mot­satt håll. Där­för be­to­nas vik­ten av att gå på dju­pet med vad som hän­der i de oli­ka un­der­grup­per­na. I rap­por­ten fram­går att en del kon­su­men­ter an­ser att mat är så vik­tigt att vi bör lag­stif­ta om hur vi ska äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.