NAMN VI MINNS

Ttela - - Familj -

* För 40 år se­dan, 1977, av­led den gre­kis­ka ope­ras­ång­a­ren

Maria Cal­las, 54 år gam­mal. Hen­nes kar­riär var för­hål­lan­de­vis kort men hon ska­pa­de sig en po­si­tion som en av de störs­ta so­pra­ner­na i ope­ra­histo­ri­en. Ge­nom­brot­tet för den tem­pe­ra­ments­ful­la sång­a­ren kom 1947 och hon drog sig till­ba­ka re­dan 1965. För­u­tom sin sär­präg­la­de stäm­ma upp­märk­sam­ma­des hon för sin för­må­ga att ge­stal­ta si­na rol­ler och ge nytt liv åt gam­la ope­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.